Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari–september 2022

Publicerad
08 november 2022 13:00

Juli–september 2022

 • Försäljning 36 013 MSEK (27 338)
 • Organisk försäljningstillväxt 7 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 330 MSEK (1 605)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (5,9)
 • Jämförelsestörande poster –414 MSEK (–120), hänförliga till de tidigare kommunicerade trans-formationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie 2,46 SEK (2,15)*
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 3,24 SEK (2,34)*
 • Rörelsens kassaflöde 122 procent (75)


Januari-september 2022

 • Försäljning 95 146 MSEK (79 651)
 • Organisk försäljningstillväxt 6 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 5 542 MSEK (4 332)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (5,4)
 • Jämförelsestörande poster –774 MSEK (–515), hänförliga till de tidigare kommunicerade trans­forma­tions­programmen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie 6,70 SEK (5,44)*
 • Vinst per aktie, före jämförelse­störande poster, 8,15 SEK (6,29)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 5,8 (2,1), justerad nettoskuld i relation till justerad EBITDA 4,0** 
 • Rörelsens kassaflöde 66 procent (79)

*    Jämförelsetalen har justerats för företrädesemissionen som avslutades den 11 oktober 2022. För ytterligare information se Data per aktie på sidan 21.
**    Justerad för erhållen likvid från företrädesemissionen i oktober 2022 och inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.

Koncernchefens kommentarer 


 ”Starkt resultat i det nya Securitas”
 

Det tredje kvartalet 2022 är en stor milstolpe då det är första gången som vi rapporterar som ett bolag till-sammans med STANLEY Security. Det mest trans­formativa förvärvet i Securitas historia är avslutat och konso-liderades i Securitas den 22 juli 2022.

Vi står inför en global omvärld med ökande osäkerhet och vi arbetar som alltid kontinuerligt för att säkerställa beredskap och styrka även i mer ­utmanande tider.

Utvecklingen i det tredje kvartalet uppvisade fortsatt stark efterfrågan.Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (4), med tillväxt i samtliga affärssegment, stöttad av god utveckling inom försäljningen av teknik och säkerhetslösningar och av höga prishöjningar. Security Services North America kom som förväntat tillbaka till positiv organisk försäljningstillväxt och redovisade 3 procent. STANLEY Security hade en uppskattad medelhög ensiffrig organisk försäljningstillväxt i det tredje kvartalet.

Våra investeringar i ett starkare kund­erbjudande ger resultat med goda kommersiella effekter. Vi förnyade nyligen även ett omfattande globalt kontrakt med ett utökat serviceåtagande, vilket bekräftar vår position som den ledande partnern inom säkerhetslösningar till många av de mest välkända varu­märkena globalt. 

Försäljning av teknik och säkerhets­lösningar utgjorde 30 procent (22) av koncernens försäljning och exklusive STANLEY Security var den valutajusterade försäljnings­tillväxten stark med tvåsiffrig tillväxt inom hela verksamheten. 

Koncernens valutajusterade rörelse­resultat ökade med 30 procent i det tredje kvartalet med betydande bi-drag från STANLEY Security-förvärvet och en god utveckling i den ­ursprungliga verksamheten. Rörelsemargi-nalen förstärktes till 6,5 procent (5,9). Jämfört med det ­första halvåret 2022 förbättrades rörelse­marginalen i den förvärvade STANLEY Security-verksamheten som ett resultat av prisökningar, kostnadskontroll och häv-stångseffekt samt med ett påbörjat genomförande av värdeskapande­planen. 

Vår verksamhet i Nordamerika redovisade marginalförbättring även utan STANLEY Security, så även Ibero-Amerika som fortsatte den posi­tiva trenden från föregående kvartal. Europa förbättrades med hjälp av STANLEY Security, trots fortsatt press från kostnader hänförliga till arbetskraftsbrist och sjukfrånvaro. Vi har framgångsrikt hanterat en positiv balans i pris- och lönekostnadsökningar i koncernen och en fortsatt dynamisk prishöjnings­metod är viktig för att säker­ställa kvalitet för våra kunder.

Det operativa kassaflödet i koncernen uppgick till 122 procent av rörelse­resultatet under kvartalet och kommer fortsatt att vara ett viktigt fokusområde för att kunna minska vår skuldsättnings­grad efter förvärvet av STANLEY Security. 

ATT SKAPA DET FRAMTIDA SECURITAS
Tillsammans med STANLEY Security accele­rerar vi nu vår resa. Genom­förandet av vår plan för värdeskapande har börjat och vi ligger enligt plan vad gäller att realisera synergier i det tredje kvartalet. Att föra samman våra två framstående företag ger oss en ­ledande position i branschen. Genom att kombinera vår kun-skap och expertis banar det väg för en starkare tillväxt tack vare ett enastående kunderbjudande och vi förväntar oss stora möjlig­heter till marginal­förbättring framöver. Tillsammans har vi stor potential att erbjuda teknik­baserade säkerhets­lösningar som ­skapar långsiktigt värde för våra kunder och aktieägare.

Transformationsprogrammet i Nord­amerika som slutfördes under 2021 bidrar med värde i den dagliga verksamheten och är en viktig kompo­nent för att bidra till utvecklingen av rörelse­marginalen. Vi genomför transforma­tions­programmet i Europa om än tillfälligt i en långsammare takt då vi för närvarande justerar program­met med integrationsplanen av STANLEY Security för att säkerställa att vi maxi­merar kostnadsbesparingar och övriga positiva effekter. Det mot­svarande ­programmet i Ibero-Amerika löper enligt plan och vi förväntar oss att ­realisera finansiella och operativa ­effekter de kommande åren.

Efter STANLEY Security-förvärvet kommunicerade vi nya finansiella mål på kapital­marknads­dagen i augusti för att återspegla vår ambition att skapa det nya Securitas och att nå 8 procents rörelse­marginal vid ut-gången av 2025. Vår starka utveckling i det tredje kvartalet ger oss tilltro att vi är på rätt väg. 

I oktober avslutade vi företrädes­emissionen om 9 583 MSEK hänförlig till STANLEY Security-förvärvet. Före­trädes­emissionen mottogs väl och övertecknades och jag vill tacka alla aktieägare som deltog. 


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 ­november 2022 kl. 14.30, där Secu-ritas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com.

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443


OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet på 47 marknader. Våra verk-samheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevak-ning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksam-het. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, fokuserar vi på fyra områden: Ta ledningen inom teknik, erbjuda kvalitativa bevak­ningstjänster fokuserade på lönsamhet, bli en partner för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, dra nytta av en global teknikplattform för att främja innovation. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om > 10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0 x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.