Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Kv 1 2023 | Januari–mars 2023

Publicerad
03 maj 2023 13:00

Januari–mars 2023

 • Försäljning 37 751 MSEK (28 598)
 • Organisk försäljningstillväxt 12 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 180 MSEK (1 452)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (5,1)
 • Jämförelsestörande poster –281 MSEK (–134), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 1,66 SEK (1,91)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,03 SEK (2,14)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 3,8 (2,0), justerad nettoskuld i relation till justerad EBITDA 3,6** 
 • Rörelsens kassaflöde 9 procent (–9)

*    Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 19.
**    Inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.

Koncernchefens kommentarer 

“Starkt momentum inom teknik och säkerhetslösningar”
 

Vi är i färd med att skapa ett företag för säkerhetslösningar i framkant med världsledande teknik och ­expertis och inledde året med en organisk försäljnings­tillväxt på 12 procent (4) och fortsatt stark marginalutveckling tillsammans med STANLEY Security. Vår verksamhet för teknik och säker­hetslösningar med hög marginal växte starkt med 13 procent, exklusive STANELY Security, vilket visar att vi är på god väg att bli den mest attraktiva partnern inom säkerhets­lösningar för våra kunder. 

Nordamerika visade en ökad tillväxt inom affärsenheten bevakning där ett omfattande kundkontrakt med utökat serviceåtagande för­nyades vars effekt påverkar det första kvartalet 2023. Koncernens organiska försäljnings­tillväxt inom verksamhetsgrenen säkerhetstjänster var främst stöttad av flygplatsverksamheten och stora pris­ökningar höll pris- och lönebalansen intakt även i det första kvartalet.

Koncernens rörelsemarginal för­stärk­tes till 5,8 procent (5,1) vilket var den högsta rörelsemarginalen hittills i ett första kvartal. Utvecklingen drevs av verksamheten inom teknik och säkerhetslösningar stöttad av goda marginaler inom STANLEY Security. Vår integration och värdeskapandeprocesser med STANLEY Security utvecklas väl. Vi har realiserat stora kostnadseffekter och resultat i Technology-verksamheten, främst i Nordamerika. Intresset från kunderna har ökat markant för våra förbättrade kund­erbjudanden vilket skapar goda kommersiella möjligheter framöver.

Inom verksamheten för säkerhetstjänster har vi fortsatt stort fokus på att aktivt hantera kontrakt med lägre lönsamhet och vi fortsätter att reali­sera effekter från transformationsprogrammet i Nordamerika. I Europa är utvecklingen under förväntan på grund av ökade kostnader för arbetskraftsbrist, uppstartskostnader för kontrakt inom flygplatsverksamheten och ­negativ hävstångseffekt avseende fasta ­kostnader.

Koncernens operativa kassaflöde förbättrades till 9 procent (–9) av rörelse­resultatet. Från ett kassaflödes­perspektiv är första kvartalet normalt svagare, men vi är trygga med vår ­förmåga att generera kassaflöden.

ATT GENOMFÖRA VÅR STRATEGI
Att vara ledande inom teknik och säker­hets­lösningar samt digitala kompetenser är högst prioriterade i genom­förandet av vår strategi. Tillsammans med STANLEY Security är vi nu nummer två på den globala säkerhetsmarknaden för teknik och vi har unika erbjudanden av säkerhetslösningar. Transformationsprogrammen som vi har implementerat i Nord­amerika och som nu implementeras i Europa och Ibero-Amerika ändrar markant våra digitala möjligheter som företag, ­digitalisering av våra kunder, medarbetare, operativa och finansiella processer från början till slut. Detta ­skapar stora möjligheter att utveckla och kommersialisera innovativa lösningar till våra kunder som stöttar vår ambition om att kunna leverera en rörelse­marginal på 10 procent över tid.

Transformationsprogrammet i Nord­amerika är nu en integrerad del i det dagliga arbetet med god utveckling av rörelsemarginalen som resultat.
I Europa fortsätter vi att genomföra motsvarande program om än något ­försenat, som tidigare kommunice­rats, då vi anpassar programmet med integrationen av STANLEY Security för att optimera kostnader och ­positiva effekter. Motsvarande program i ­Ibero-Amerika fortsätter enligt plan.

Den makroekonomiska miljön är ­fortsatt osäker men jag känner mig trygg att vi är väl förberedda att till­handahålla våra tjänster även i mer ut­manande tider. Vårt unika ­erbjudande och kundvärde har förstärkts vilket möjliggör högre tillväxt inom teknik och säkerhets­lösningar såväl som avsevärda möjligheter till förbättring av rörelse­marginalen framgent. Som en del av vår strategi kommer vi fortsätta att utvärdera vår affärsmix och närvaro för att ytterligare stärka vår utveckling och position som det ledande säkerhetsföretaget på marknaden inom teknik och säkerhetslösningar.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 3 maj 2023 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443


OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med ­verksamhet på 45 marknader. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Securitas North America, Securitas Europe och Securitas Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör ­divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslös-ningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärr­övervakning, teknik och säkerhetslösningar, brandskydd och trygghetslösningar samt risk-hantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, fokuserar vi på fyra områden: Ta ledningen inom teknik, erbjuda kvalitativa bevak­ningstjänster fokuserade på lönsamhet, bli en partner för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, dra nytta av en global teknikplattform för att främja innovation. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar


Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 3 maj 2023.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.