Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Kv 1 2024 Januari–mars

Publicerad
08 maj 2024 08:00

Januari–mars 2024

 • Försäljning 39 260 MSEK (37 751)
 • Organisk försäljningstillväxt 7 procent (12)
 • Valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik och säkerhetslösningar 7 procent (77)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 357 MSEK (2 180)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (5,8)
 • Vinst per aktie 1,84 SEK (1,66)
 • Vinst per aktie före jämförelsestörande poster 2,12 SEK (2,03)
 • Nettoskuld i relation till EBITDA 2,9 (3,3*)
 • Rörelsens kassaflöde –15 procent (9)


*  Jämförelsetalet är justerat och inkluderar STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.


Koncernchefens kommentarer

"Fortsatt förbättrad rörelsemarginal i linje med strategin"

Förbättringen av rörelsemarginalen fortsatte i det första kvartalet och uppgick till 6,0 procent (5,8), driven av en stark utveckling i vår nordameri­kanska verksamhet. Även Ibero-Amerika ut­vecklades väl, medan Europa var svagt främst på grund av utmaningar inom flygplatsverksamheten. Rörelse­marginalen i koncernen förbättrades både inom säkerhetstjänster och inom ­teknik och säkerhetslösningar.

Organisk försäljningstillväxt uppgick till 7 procent. Valutajusterad försäljningstillväxt i verksamheten för teknik och säkerhetslösningar uppgick också till 7 procent i det första kvartalet, negativt påverkad av avyttringen av Securitas Argentina i juli 2023.

Integrationen av STANLEY Security fortskred och ytterligare kostnads­synergier realiserades även om de delvis motverkades av operativa kostnadsökningar från den pågående ­system- och supportintegrationen, vilken utvecklas enligt plan. Intresset för vårt kombinerade erbjudande fortsätter öka från både befintliga och nya kunder, vilket ger goda möjligheter för djupare samarbeten med kunderna och skapar kommersiella synergier i vår verksamhet.

Det första kvartalet är vårt svagaste kvartal avseende kassaflöde på grund av säsongsvariationer. Som förväntat var kassaflödet lägre än föregående år på grund av det låga rörelsekapitalet vid årsskiftet 2023 och eftersom ­påsken inföll i slutet av det första kvartalet 2024, vilket medförde senare inbetalningar. Vi har fortsatt stort fokus på kassaflödet inom hela organisationen för att säkerställa ett starkt utfall 2024.

ATT FORMA SECURITAS FÖR LÅNGSIKTIGT, HÅLLBART AKTIEÄGARVÄRDE

Det övergripande budskapet på vår ­nyligen genomförda kapitalmarknads­dag i mars var hur vi formar Securitas för långsiktigt, hållbart aktieägarvärde. Kärnan i detta är operativt värde­skapande genom tillväxt i teknik och säkerhetslösningar, lönsamhet i portföljen för säkerhetstjänster, kostnadseffektivitet och digital innovation. 

Vi har gjort omfattande ­investe­ringar inom teknikkompetens och trans­forma­tions­programmen under de senaste åren för att stötta värdeskapandet, och vi kommer fortsätta att investera på ett balanserat sätt för att säkerställa att vår verksamhet har förutsättning för att ­leverera i ­enlighet med strategin.

En annan del av vårt strategiarbete är att kontinuerligt ut­värdera vår affärsmix och närvaro för att ytterligare vässa våra resultat och vår konkurrens­position.

Under de senaste månaderna har jag mött ett antal kunder i USA, Asien och Europa och jag har fått mycket positiv återkoppling på det nya Securitas som vi formar. Kunderna vill ha en säkerhetspartner med stark närvaro, teknik- och datakapacitet. Utöver nyligen vunna kontrakt ser nya kommersiella möjligheter mycket lovande ut. Tillsammans med en global kund pilottestar vi ett nytt teknik- och bevakningskoncept för en bredare lansering. 

Securitas strategiska transformation är på rätt väg och vi är fast beslutna att nå målet om en rörelsemarginal på 8 procent vid utgången av 2025. Vårt starka erbjudande befäster vår ställning som det ledande företaget för säkerhets­lösningar.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 maj 2024 kl. 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen. Tillsammans med våra omkring 341 000 medarbetare på 44 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar. 

Koncernens finansiella mål

Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 onsdagen den 8 maj 2024.
 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.