Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Kv 2 2023 | Januari–juni 2023

Publicerad
28 juli 2023 13:00

April-juni 2023

 • Försäljning 39 909 MSEK (30 535)
 • Organisk försäljningstillväxt 11 procent (6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 620 MSEK (1 760)
 • Rörelsemarginal 6,6 procent (5,8)
 • Jämförelsestörande poster –311 MSEK (–226), hän­förliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,05 SEK (2,32)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,46 SEK (2,77)*
 • Rörelsens kassaflöde 46 procent (53)

Januari-juni 2023
 

 • Försäljning 77 660 MSEK (59 133)
 • Organisk försäljningstillväxt 11 ­procent (5) 
 • Rörelseresultat före avskrivningar 4 800 MSEK (3 212)
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (5,4)
 • Jämförelsestörande poster –592 MSEK (–360), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 3,71 SEK (4,24)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 4,49 SEK (4,91)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 3,7 (2,2), nettoskuld i relation till justerad EBITDA 3,7**
 • Rörelsens kassaflöde 29 procent (25)

*    Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 21.
** Inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.


Koncernchefens kommentarer 


 “Stark marginalutveckling i Nordamerika och Europa”


I en period av global makroekonomisk osäkerhet levererade vi ännu ett starkt kvartal med 11 procents (6) organisk försäljningstillväxt och en rörelse­marginal på 6,6 procent (5,8). Vår verksamhet inom teknik och säker­­hetslösningar växte tvåsiffrigt med 12 procents valuta­justerad tillväxt, exklusive STANLEY Security, vilket visar att vi är på rätt väg. Generellt så drevs den organiska försäljningstillväxten i koncernen främst av prisök-ningar, men det var volymtillväxt inom teknik och säkerhetslösningar samt inom flygplatsverksamheten.

Rörelsemarginalen förbättrades till 6,6 ­procent (5,8), ­driven av Nordamerika och Europa med bidrag från förvärvet av STANLEY Security och hänförliga kostnadsbesparingar, tillsammans med stark tillväxt och marginalutveckling inom teknik och säker­hetslösningar. 

Vår integration och processerna för värdeskapande med STANLEY Security fortskrider enligt plan. Vi har ­realiserat väsentliga kostnadsbesparingar i affärs­verksamheten Technology, främst i Nordamerika och förväntar oss ytterligare effekter kommande kvartal. Vi ser ett markant intresse från kunderna för våra förbättrade kund­erbjudanden och har stora ­möjligheter till kommersiella synergier i våra ­försäljningskanaler.

Inom verksamheten för säkerhets­tjänster behåller vi stort fokus på kvalitet och hanterar aktivt kontrakt med lägre lönsamhet. Dessa åtgärder utvecklas väl inom koncernen och speciellt i Europa där det resulterade i förbättrad lönsamhet. I Europa såg vi en stark marginalutveckling även jämfört med det första kvartalet 2023, då uppstartskostnaderna inom flygplatsverksamheten minskade samt förbättrad kostnadskontroll. Under det första halvåret var prisökningarna på samma nivå som lönekostnads­ökningarna i koncernen.

Under sommaren kunde vi glädjas åt att kommunicera att vi har förlängt och ut­ökat vårt kontrakt för globala säkerhetstjänster och sam­arbete med ett ledande globalt teknik­företag.

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 46 procent (53) av rörelse­resultatet under det andra kvartalet. Det första halvåret är normalt ­svagare från ett säsongsperspektiv, och vi ­fortsätter att ha ett stort fokus på kassa­flödet inom hela verksamheten för att säkerställa ett bra utfall för helåret.

TRANSFORMATION I LINJE MED VÅR STRATEGI

Att vara ledande inom teknik och säker­hets­lösningar samt digitala kompetenser är kärnan i genomförandet av vår strategi. Med STANLEY Security är vi nu nummer två på den globala säkerhetsmarknaden för teknik och det kombinerade erbjudandet är verkligen unikt. Transformationsprogrammen som vi har implementerat i Nordamerika och som nu implementeras i Europa och Ibero-Amerika, ändrar ­markant våra digitala möjligheter som ­företag, digitalise­ring av våra kunder, med­arbetare, operativa och finansiella processer från början till slut.
En central del i transformations­program­met i Europa är att skapa en specialiserad organisation för säker­hetslösningar och denna är nu införd och genererar tillväxt i försäljning och resultat. Som tidigare kommunice­rats har vi beslutat att senarelägga delar av programmet som avser system­integration i STANLEY-integrationen för att maximera kostnadseffektivitet och nytta. Vi förväntar oss att avsluta dessa aktiviteter under 2024.

Den 25 juli avyttrade vi hela vår verksamhet i Argentina på grund av svaga makroekonomiska framtidsutsikter och ett utmanande affärsklimat med en begränsad möjlighet att genomföra vår lågsiktiga strategi med god finansiell utveckling. Som en del av vår strategi fortsätter vi att utvärdera vår affärsmix och närvaro för att ytter­ligare förbättra vårt arbete och position, som det ledande företaget inom teknik och säkerhetslösningar.

Vi levererar enligt plan medan vi samtidigt går igenom en period av omfattande transformation – med modernisering och digitalisering av vår verksamhet, integrationen av STANLEY Security och ett fortsatt arbete att förbättra vår verksamhet. Vi har ­fortfarande mycket arbete framför oss men med våra nya ­förmågor är vi mycket väl positionerade för att ­leverera högt värde som det nya Securitas.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 28 juli 2023 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhets-branschen. Tillsammans med våra 358 000 medarbetare på 45 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

KALENDER FINANSIELL INFORMATION

7 november 2023, ca. kl. 13.00 
Delårsrapport januari–september 2023

7 februari 2024 kl. 8.00
Helårsrapport januari–december 2023

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender/

 

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 fredagen den 28 juli 2023.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.