Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport 2023 | Januari–december

Publicerad
07 februari 2024 08:00

OKTOBER-DECEMBER

 • Försäljning 39 542 MSEK (38 091)
 • Organisk försäljningstillväxt 6 procent (9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 683 MSEK (2 491)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (6,5)
 • Jämförelsestörande poster –404 MSEK (–312), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­program­men och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,11 SEK (2,47)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,44 SEK (2,63)*
 • Rörelsens kassaflöde 166 procent (83)

JANUARI–DECEMBER 2023

 • Försäljning 157 249 MSEK (133 237)
 • Organisk försäljningstillväxt 9 procent (7) 
 • Rörelseresultat före avskrivningar 10 247 MSEK (8 033)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (6,0)
 • Jämförelsestörande ­poster –4 669 MSEK (–1 086), ­hänförliga till ­realisations­förlusten från ­avyttringen av Securitas Argentina om
  –3 321 MSEK, de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,24 SEK (9,20)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 9,59 SEK (10,77)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 4,1 (4,0), nettoskuld i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster 2,7 (3,3)**
 • Rörelsens kassaflöde 80 procent (71)
 • Föreslagen utdelning för 2023 3,80 SEK (3,45) per aktie, uppdelad i två utbetalningar

*    Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 19.
**    Jämförelsetalet är justerat för erhållen likvid från företrädesemissionen i oktober 2022 och inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.

Koncernchefens kommentarer 
 
"Starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet och marginalförbättringar från teknik och säkerhetslösningar”

Rörelsemarginalen på 6,8 procent (6,5) i det fjärde kvartalet var hjälpt av samtliga affärssegment drivet av verksamheten inom teknik och säkerhetslösningar, främst av ett starkt kvartal inom teknik. Teknik och säkerhetslösningar utgjorde 55 procent av koncernens rörelseresultat med en rörelsemarginal på 11,4 ­procent.

Organisk försäljningstillväxt uppgick till 6 procent i det fjärde kvartalet och valutajusterad försäljningstillväxt inom verksamheten för teknik och säkerhetslösningar var 6 procent. Valutajusterad försäljningstillväxt inom säkerhetstjänster drevs av prishöjningar och volymtillväxt i vår flygplatsverksamhet men dämpad av avyttringen av Securitas Argentina i juli samt av aktiv hantering av kontraktsportföljen.

Integrationen av STANLEY Security framskred bra och vi uppnåddde flera viktiga milstolpar. Vi är fortsatt i en ­period av viktigt arbete avseende ­integration av system- och supporttjänster, vilket fortgår under 2024. Under kvartalet uppnådde vi målet om kostnads­synergier om 50 MUSD från förvärvet av STANLEY Security, vilket främst påverkar Nordamerika. Vi har identifierat ytterligare kostnads­synergier att realisera under 2024, men de kommer delvis att motverkas av ökade omkostnader för den pågående system- och support­integrationen. Realiserandet av kommersiella synergier börjar få genomslag, vilket bekräftar styrkan i vårt kombinerade erbjudande och vår marknads­position.

Inom säkerhetstjänster är vår främsta prioritet att förbättra lönsamheten i kontraktsportföljen. Resultaten var blandade i det fjärde kvartalet med ­positiv påverkan från aktiv hantering i kontraktsportföljen, balans mellan pris och lönekostnadsökningar och något förbättrade arbetsmarknader under det andra halvåret. Lönsamheten var främst dämpad av negativ resultat­utveckling i verksamheten Kritisk infrastruktur och något sämre ut-veckling i Europa.

Kassaflödet i koncernen uppgick till 4 465 MSEK, motsvarande 166 procent (83) av rörelseresultatet i det fjärde kvartalet med en fortsatt sänkning av nettolåneskuld i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster till 2,7.

TRANSFORMATION I LINJE MED VÅR STRATEGI

Kärnan i genomförandet av vår strategi är ledarskap inom teknik och säkerhetslösningar och digitala förmågor. Vi har gjort omfattande investeringar inom teknik genom förvärvet av STANLEY Security och vårt kombinerade lösningserbjudande är unikt. Transformationsprogrammet som vi har implementerat i Nord­amerika ­stöttar den operativa effektiviteten i den dagliga verksamheten och de pågående programmen i Europa och Ibero-Amerika fortskrider enligt plan. Dessa investeringar kommer att fundamentalt förändra våra digitala möjlig­heter och förstärker vår position som det ledande säkerhetsföretaget. 

En annan hörnsten i vår strategi är att kontinuerligt utvärdera vår affärsmix och närvaro för att ytterligare stärka vår position som det ledande företaget inom teknik och säkerhetslösningar. Till följd av detta avyttrade vi Securitas Argentina under 2023 vilket ger positiva ­marginal- och kassaflödes­effekter framgent.

Den strategiska transformationen av Securitas är på rätt väg, vilket ­bekräftas av vår utveckling under 2023. Med vårt starka erbjudande hanterar vi en ­osäker makroekonomisk miljö och vi är fast beslutna att nå våra finansiella mål.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 ­februari 2024 kl. 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen. Tillsammans med våra omkring 358 000 medarbetare på 44 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar. 

Koncernens finansiella mål

Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se www.securitas.com/sv/

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 onsdagen den 7 februari 2024.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.