Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport januari-december 2020

Publicerad
04 februari 2021 08:00

OKTOBER–DECEMBER 2020

 • Försäljning 26 477 MSEK (28 257)
 • Organisk försäljningstillväxt 1 procent (2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 404 MSEK (1 497)
 • Rörelsemarginal 5,3 procent (5,3)
 • Jämförelsestörande poster –422 MSEK (–83), ­hänförliga till transformationsprogrammen och kostnads­besparingsprogrammet i koncernen 
 • Vinst per aktie 1,45 SEK (2,38)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,38 SEK (2,54)
 • Rörelsens kassaflöde 109 procent (124) 

JANUARI–DECEMBER 2020

 • Försäljning 107 954 MSEK (110 899)
 • Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 4 892 MSEK (5 738)
 • Rörelsemarginal 4,5 procent (5,2)
 • Jämförelsestörande poster –640 MSEK (–209), hänförliga till transforma­tions­programmen och kostnadsbesparings­programmet i koncernen
 • Vinst per aktie 6,63 SEK (9,20)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 8,02 SEK (9,61)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,1 (2,2)
 • Rörelsens kassaflöde 147 procent (85)
 • Föreslagen utdelning för 2020 4,00 SEK (4,80) per aktie
 • Lansering av affärstransformationsprogram i Europa och Ibero-Amerika

Koncernchefens kommentarer 
Koncernen visade fortsatt uthållig­het under den pågående corona­­pandemin och avslutade detta utmanande år med en positiv organisk försäljnings­tillväxt på 1 procent (2) i det fjärde kvartalet, drivet av Security Services North America. Den negativa påverkan från corona­­pandemin på flygplatssäker­het är fortsatt väsentlig, främst inom Security Services Europe. Ökad till­äggs­försäljning med fokus på våra kunders säker­hetsbehov till följd av coronapandemin, motverkade delar av den coronarelaterade nedgången i kontrakts­portföljen. Organisk försälj­nings­tillväxt för helåret uppgick till 0 procent (4).

Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet utgjorde 22 procent (22) av koncernens försäljning i det fjärde ­kvartalet. Installationsverksamheten inom elektronisk säkerhet har påverkats negativt av coronapandemin under hela året. 

Rörelsemarginalen i koncernen under fjärde kvartalet var i linje med föregående år om 5,3 procent (5,3). Marginalen för helåret var 4,5 procent (5,2) negativt påverkad av coronapandemin och ökade avsättningar för att spegla den ökade risken i affärsklimatet. Den negativa påverkan var delvis motverkad av kostnadsbesparings­åtgärder och statliga bidrag, till största del som kompensation för kostnader för deltidspermitteringar. Pris- och löne­balansen var jämn under året.

Det valutajusterade rörelseresultatet steg 4 procent under det fjärde kvar­talet men sjönk med 10 procent under hel­året. 

Koncernen redovisade ett starkt kassa­flöde under året, även exklusive effekterna från statliga stödåtgärder kopplade till corona. Mot bakgrund av den förbättrade finansiella utvecklingen och den starka finansiella ställningen, beslutade styrelsen att åter­införa utdelningsförslaget för 2019 om 4,80 SEK (4,40) per aktie, vilket beslutades på en extra bolagsstämma i december.

Vi tar nästa steg
Vid inledningen av pandemin satte vi upp ambitionen att komma ut ­starkare och mer fokuserade efter denna utmanande period. Corona­­pandemin medförde en ut­maning utan motstycke för oss alla under 2020, men Securitas med­arbetare hanterade denna ut­manande situation med omfattande uthållighet och snabbhet. Under 2020 fortsatte vi med våra transformationsprogram och genomförde flera aktiviteter för att stärka fokus och lönsamhet.

Under 2020 påbörjade vi ett kost­nads­besparingsprogram i koncernen för att hantera lönsamheten i delar av vår verksamhet till följd av corona­­pandemin. Vi uppskattade tidigare att spannet av omstrukture­ringskostnaderna skulle uppgå till 350–500 MSEK med en förväntad återbetalningstid på två år. De första besparingarna hade effekt under det fjärde kvartalet och kommer gradvis öka. Det slutliga beloppet av omstruktureringskostna­derna kommer i stort bero på för­ändringar av statliga bidrag samt av utveck­lingen av verksamheten inom flygplats­säkerhet. Vi förväntar oss att avsluta programmet vid utgången av det andra kvartalet 2021. 

Affärstransformationen i Nord-amerika och transformationen inom global IS/IT, vilka initierades under 2019, utvecklas bra och förväntas avslutas enligt plan vid utgången av 2021, in linje med att nå de finansiella målen 2022. Vi tar nu nästa stora steg genom att införa ett affärstransforma­tions­program i våra två andra affärssegment – Europa och Ibero-Amerika. Dessa aktivi­teter utgör omfattande investeringar för genomförandet av vår strategi och vi förväntar oss stor effekt. Vi kommer att förbättra värdet i erbjudandet till våra kunder och våra medarbetare. Vi kommer kunna dra större nytta av skalfördelar och gemensamt arbetssätt. Dessa program drivs av vår starka ambition att förändra affärsmixen och för att förbättra våra marginaler.

Under 2020 förvärvade vi företag inom elektronisk säkerhet på åtta fokusmarknader. Integrationen av de fem för­värvade företagen från Stanley går bra och i december tillkännagav vi förvärvet av den högkvalitativa verksamheten FE Moran i USA. Dessa förvärv kommer att markant förbättra erbjudandet till våra kunder och bidra till ambitionen att fördubbla försäljningen av säkerhets­lösningar och elektronisk säkerhet.

Vi har beslutat att lämna 11 mindre länder där vi bedömer att ­nuvarande och framtida affärsmöjligheter är begränsade. Vi har redan nu lämnat eller är nära att lämna nio länder och förväntar oss att detta är slutfört mot ­mitten av 2021. 

Samtidigt som vi möter fortsatt stor osäkerhet kopplad till coronapandemin i inledningen av 2021, går vi in i året starkare och mer fokuserade samt med en tydlig agenda för att ta nästa steg i vår transformation.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefon­konferens den 4 februari 2021 kl 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 631 913 1422
Sverige:    + 46 8 566 426 51
Storbritannien:    + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

 
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 
076-1167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
5 maj 2021, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–mars 2021    
5 maj 2021    Årsstämma 2021
29 juli 2021, ca kl 13.00     Delårsrapport januari–juni 2021
29 oktober 2021, ca kl 13.00     Delårsrapport januari–september 2021

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiell-kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande lokal och global marknads­närvaro med verksamhet i 56 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerad och engagerade människor, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, ­förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra strategi att bli en partner inom säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kund­engagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål: 
 
En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 ­procent per år 
Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelse­resultatet före avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.00 torsdagen den 4 februari 2021.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: 010 470 30 00. Fax: 010 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.