Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2017

OKTOBER–DECEMBER 2017<br/><br/>Försäljning 24 024 MSEK (23 715)<br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 6 procent (5)<br/><br/>Rörelseresultat före avskrivningar 1 264 MSEK (1 241)<br/><br/>Rörelsemarginal 5,3 procent (5,2)<br/><br/>Vinst per aktie 1,76 SEK (1,92)<br/><br/>Vinst per aktie före jämförelsestörande poster 2,10 SEK (1,92)<br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2017<br/><br/>Försäljning 92 197 MSEK (88 162)<br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 5 procent (7)<br/><br/>Rörelseresultat före avskrivningar 4 677 MSEK (4 554)<br/><br/>Rörelsemarginal 5,1 procent (5,2)<br/><br/>Vinst per aktie 7,49 SEK (7,24)<br/><br/>Vinst per aktie före jämförelsestörande poster 7,83 SEK (7,24)<br/><br/>Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,19 (0,13)<br/><br/>Föreslagen utdelning 4,00 SEK (3,75)

Publicerad
31 januari 2018 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Precis som under det tredje kvartalet fortsatte den organiska försäljningstillväxten att stärkas under det fjärde kvartalet och nådde 6 procent jämfört med 3 procent under det första halvåret. Kvartalet återspeglade starka marknadsförutsättningar i hela koncernen och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar. Några stora kontrakt har startats i USA under det fjärde kvartalet, och i Europa har portföljen gradvis stärkts under det andra halvåret 2017. I det iberoamerikanska affärssegmentet fortsätter Spanien och Portugal att växa snabbare än säkerhetsmarknaden, medan tillväxten i Argentina har avtagit.

Rörelsemarginalen var något bättre än föregående år i det sista kvartalet men något under för helåret. I Nordamerika tyngdes det fjärde kvartalet av uppstartskostnader i större projekt relaterat till den starka organiska försäljningstillväxten, medan Europa förbättrades jämfört med föregående år med stöd från många länder och stark teknikförsäljning i det sista kvartalet. Valutajusterad vinst per aktie förbättrades med 9 procent för helåret exklusive engångseffekterna av den nya skattelagstiftningen i USA. De starka makroekonomiska förhållandena och bristen på kvalificerad arbetskraft i USA och Europa kommer att resultera i högre löneinflation under det kommande året. Vi anser att vi är strategiskt väl positionerade att kompensera sådana ökningar genom prisökningar och genom att erbjuda alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 19 procent jämfört med 2016 och representerar nu 18 procent (16) av den totala försäljningen under 2017. Vi kommer att fortsätta öka denna relativa andel genom organisk tillväxt och genom förvärv, som t ex konsolideringen av Automatic Alarm i Frankrike från och med 2 januari 2018. Detta är en viktig milstolpe för att öka försäljningen av säkerhetslösningar i Frankrike och gör oss till det enda större säkerhetsföretaget som kan erbjuda optimerade lösningar genom att kombinera elektronisk säkerhet och bemannad bevakning i vår näst största marknad i Europa.

Som en viktig del av vårt strategiarbete Vision 2020, ökar vi gradvis investeringarna i digitaliseringen av våra kunders historiska och realtidsdata för att kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar. I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer intelligent säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden.

Alf Göransson

VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 januari 2018 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar  samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 31 januari 2018.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22 www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.