Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2018

Publicerad
07 februari 2019 08:00

OKTOBER–DECEMBER 2018
• Försäljning 26 824 MSEK (24 024)
• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6)
• Rörelseresultat före avskrivningar 1 475 MSEK (1 269)
• Rörelsemarginal 5,5 procent (5,3)
• Jämförelsestörande poster –187 MSEK (0), hänförligt till
IS/IT-program
• Vinst per aktie 2,02 SEK (1,77)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,39 SEK (2,11)

JANUARI–DECEMBER 2018
• Försäljning 101 467 MSEK (92 197)
• Organisk försäljningstillväxt 6 procent (5)
• Rörelseresultat före avskrivningar 5 304 MSEK (4 697)
• Rörelsemarginal 5,2 procent (5,1)
• Jämförelsestörande poster –455 MSEK (0)
• Vinst per aktie 8,26 SEK (7,53)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 9,17 SEK (7,87)
• Skattesats 25,0%. Förväntad skattesats för 2019 cirka 28,5%
• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,13 (0,19)
• Föreslagen utdelning 4,40 (4,00) SEK

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Utveckling i det fjärde kvartalet och helåret 2018
Det fjärde kvartalet bekräftade de starka marknadsförutsättningarna som vi sett för koncernen under hela 2018. Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent (6) i kvartalet, återigen med höga jämförelsetal. Helåret avslutades med en solid organisk försäljningstillväxt på 6 procent (5) och vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt. Vårt erbjudande och våra försäljningsaktiviteter har bra genomslag på marknaden och vi fortsätter att driva vår strategi att kombinera olika säkerhetstjänster som säkerhetslösningar till våra kunder. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 21 procent jämfört 2017 och representerade 20 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen var 5,5 procent (5,3) i kvartalet och 5,2 procent (5,1) för helåret, med ett starkt resultat i Nordamerika under hela 2018. Iberoamerika förbättrades också under helåret, men under det fjärde kvartalet försämrades situationen i Argentina. Rörelsemarginalen i Europa förbättrades i det fjärde kvartalet och lyfte rörelsemarginalen för helåret till samma nivå som föregående år. Under 2018 lyckades vi balansera löneökningar med prisökningar och under 2019 är vårt fokus detsamma alltmedan vi erbjuder alternativa lösningar till våra kunder.

Kostnadsbesparingsprogrammet i Security Services Europe som initierades under det tredje kvartalet 2018 fortlöper enligt plan, med vissa besparingar i det fjärde kvartalet 2018 men huvuddelen förväntas under 2019. Den totala återbetalningstiden är cirka två år och förväntas vända den negativa kostnadsutvecklingen som vi sett under tidigare kvartal för att möjliggöra en årlig förbättring av rörelsemarginalen, allt annat lika.

Vinst per aktie, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, förbättrades med 12 procent under 2018. Denna ökning baseras på vår strategiska och kommersiella affärsutveckling samt en positiv effekt av den amerikanska skattereformen.

Strategin bortom 2020
När jag tog över som koncernchef, initierade vi en strategisk översyn med målet att leverera i enlighet med vår Vision 2020, men också för att börja forma vår strategi bortom 2020. Mycket av arbetet är fokuserat kring kunderna, hur vi stärker vår bas inom bemannad bevakning och hur vi leder branschen genom innovation. Den starka organiska försäljningstillväxten och förbättrade marginaler är bevis på att vi levererar i enlighet med vår Vision 2020 och vi ser stora möjligheter genom att öka takten. Att accelerera moderniseringen av vår förmåga inom IS/IT och digitaliseringen av vår verksamhet kommer att göra att vi kan erbjuda mycket skarpare datadrivna och intelligenta tjänster. I framtiden där storskalighet och tillgänglighet till data är kritisk kommer vi att driva nästa stora skifte i säkerhetsbranschen till nytta för våra kunder och samhället i stort. Detta kommer också göra att vi kan växa snabbare än marknaden och leverera lönsam tillväxt.

Vi initierar nu två stora program för att ytterligare digitalisera företaget. Det första programmet kommer att modernisera koncernens globala IS/IT-plattform på ett genomgripande sätt. Investeringen i vår globala IS/IT-plattform och skapandet av en global IS/IT-organisation kommer att göra oss mer effektiva. Med det andra programmet driver vi en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet med målet att göra oss mer effektiva i utförandet av våra tjänster, med förväntad positiv påverkan på vårt kunderbjudande, vår konkurrenskraft och på vårt resultat. Programmen har initierats och förväntas vara slutförda inom de kommande 24 till 36 månaderna.

Hänförligt till dessa två program har –187 MSEK redovisats som jämförelsestörande poster i resultaträkningen i det fjärde kvartalet. Därutöver kommer cirka –650 MSEK att redovisas som jämförelsestörande poster under de kommande två åren. Kostnaderna härrör främst till nedskrivning av tillgångar, omstruktureringskostnader och andra engångsposter. Därutöver kommer uppskattningsvis 550 MSEK härrörande till dessa program att aktiveras och skrivas av över tillgångarnas ekonomiska livslängd.

När implementeringen är helt genomförd väntar vi oss en tekniskt sett mycket bättre plattform i hela koncernen som skapar förmågan att utveckla och lansera digitala tjänster i stor skala till våra kunder, liksom en mer kostnadseffektiv bas. Vid beräknat färdigställande 2022, förväntas investeringen i vår globala IS/IT-plattform att sänka koncernens nuvarande IT-kostnader med 300 MSEK. Med högre effektivitet och produktivitet, kommer vi att frigöra resurser att investera i att öka takten i utvecklingen och leveransen av intelligenta tjänster och att förbättra marginalerna. Programmet i Nordamerika kommer, allt annat lika, att supportera Nordamerikas rörelsemarginal med upp till 0,5 procentenheter, med en första positiv effekt under 2021 som sedan gradvis ökar under 2022.

Vi kommer att analysera ytterligare möjligheter liknande den omvandling som nu initieras i Nordamerika. Vårt fokus är på den europeiska verksamheten för att bedöma förutsättningarna för ett sådant initiativ och affärsmöjligheterna och vi förväntar oss att kunna ge ytterligare information under det andra halvåret 2019.

Vi har goda förutsättningar, både som företag och team. Under 2018 tog vi viktiga steg och initiativ för att sätta Securitas i en stark position. Vi ökar nu takten i vårt förändringsarbete och leder omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 februari 2019 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
6 maj 2019, ca kl 13.00 Delårsrapport januari–mars 2019
6 maj 2019, kl 16.00 Årsstämma 2019
31 juli 2019, ca kl 13.00 Delårsrapport januari–juni 2019
6 november 2019, kl 08.00 Delårsrapport januari–september 2019
För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se
www.securitas.com/investerare/finansiell kalender

OM SECURITAS
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien. Organisationen är platt och decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har mer än 345 000 medarbetare på 56 marknader. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.00 torsdagen den 7 februari 2019.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.