Skip to main content

SECURITAS AB HELÅRSRAPPORT Januari–december 2019

Publicerad
06 februari 2020 13:00

OKTOBER–DECEMBER 2019
•    Försäljning 28 257 MSEK (26 824)
•    Organisk försäljningstillväxt 2 procent (5)
•    Rörelseresultat före avskrivningar 1 497 MSEK (1 475)
•    Rörelsemarginal 5,3 procent (5,5)
•    Jämförelsestörande poster –83 MSEK (–187), hänförligt till IS/IT-programmen
•    Vinst per aktie 2,38 SEK (2,02)
•    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,54 SEK (2,39)

JANUARI–DECEMBER 2019
•    Försäljning 110 899 MSEK (101 467)
•    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6)
•    Rörelseresultat före avskrivningar 5 738 MSEK (5 304)
•    Rörelsemarginal 5,2 procent (5,2)
•    Jämförelsestörande poster –209 MSEK (–455), hänförligt till IS/IT-programmen
•    Vinst per aktie 9,20 SEK (8,26)
•    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 9,61 SEK (9,17)
•    Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,19 (0,13)
•    Föreslagen utdelning 4,80 SEK (4,40)

Koncernchefens kommentarer 

Den organiska försäljningstillväxten i koncernen var 2 procent (5) under det fjärde kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten gick tillfälligt ned i Nordamerika och dämpades också av de tidigare kommunicerade kontraktsförlusterna i Europa. Tilläggsförsäljningen var generellt lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Nyförsäljningen var stark i alla affärssegment i koncernen. 

Årets organiska försäljningstillväxt var 4 procent (6), en nedgång med starka jämförelsetal, men reflekterar också en inbromsning i några viktiga marknader under det andra halvåret 2019. Vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt och vi har det starkaste erbjudandet av säkerhetstjänster inklusive säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, vilket ökade med 10 procent under 2019 till att representera 21 procent av koncernens totala försäljning. Vi har nyligen förvärvat två strategiskt viktiga företag inom elektronisk säkerhet, Fredon Security i Australien och Techco Security i Spanien, där det sistnämnda gör den elektroniska säkerhetsverksamheten i Spanien till den näst största i koncernen.

Rörelsemarginalen under det fjärde kvartalet var 5,3 procent (5,5) och dämpades främst av Nordamerika. Rörelsemarginalen under 2019 var på samma nivå som föregående år. Pris- och lönebalansen förbättrades under det fjärde kvartalet och kommer fortsätta att vara ett fokusområde under 2020. 

Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 3 procent under 2019. Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, uppgick till 9,61 SEK (9,17).

Vi nådde det högsta operativa och fria kassaflödet någonsin under 2019. Vårt fokus på att förbättra kassaflödet fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment.

Vi har tidigare under året rapporterat om en utredning i Argentina. Utredningen har nu visat att vissa individer i Argentina har bedrivit affärsverksamhet i strid med Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik. Under utredningen har vi vidtagit bestämda åtgärder, inklusive avskedanden, och arbetat för att förbättra vår internkontroll både i Argentina och globalt. Som en konsekvens av utredningen har vi dessutom proaktivt kontaktat relevanta myndigheter för att se till att vi fullgör våra skyldigheter som ett ansvarsfullt företag. Vi bedömer att dessa händelser inte kommer ha någon väsentlig inverkan på vår finansiella ställning.  

Vår framgång har byggts på starka värderingar och vi har nolltolerans för oetiskt beteende av något slag. Jag är oerhört besviken över att vissa individer svikit vårt förtroende och vi ökar därför vårt fokus på regelefterlevnad och internkontroll för att förhindra att en liknande situation uppstår igen. 

Vi driver omvandlingen 
Vi fortsätter med implementeringen av de två omvandlingsprogrammen som kommer att leda till ökad digitalisering, effektivitet och en plattform för innovation. Vi implementerar de två programmen enligt plan och förväntar oss positiva effekter med start under 2021 som sedan gradvis ökar under 2022, som tidigare kommunicerats.

Vi har presenterat vår nya koncernledning samt lanserat vår strategi för att bli "the Intelligent Protective Services Partner". Vi fokuserar på områdena; kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster samt innovation och effektivitet i tillägg till våra medarbetare. Att erbjuda integrerade säkerhetslösningar till våra kunder utgör en viktig del av vår strategi. Vi fortsätter att bygga kompetens inom elektronisk säkerhet för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Vår ambition är att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 40 miljarder kronor till 2023. 

Vi har ett starkt team och vi har drivit ett omfattande omvandlingsarbete under de senaste 12 månaderna. Vi gör goda framsteg mot ett starkare Securitas för framtiden. 


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 6 februari 2020 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 631 913 1422
Sverige:    + 46 8 566 426 51
Storbritannien:    + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

 
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 761167443


KALENDER FINANSIELL INFORMATION
7 maj 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–mars 2020
7 maj 2020 kl 16.00    Årsstämma 2020
29 juli 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–juni 2020
3 november 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–september 2020

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender


OM SECURITAS
Securitas har en ledande ställning inom säkerhetsbranschen med en stark lokal och global marknadsnärvaro. Vi bedriver för närvarande verksamhet i 58 länder och har 370 000 medarbetare. Våra verksamheter har organiserats enligt en decentraliserad struktur och består av tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 6 februari 2020.


Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.