Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport januari–december 2021

Publicerad
08 februari 2022 08:00

Oktober–december 2021

 • Försäljning 28 049 MSEK (26 477)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 procent (1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 646 MSEK (1 404)
 • Rörelsemarginal 5,9 procent (5,3)
 • Jämförelsestörande poster –356 MSEK (–422), främst hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och kostnads­besparings­programmet i koncernen 
 • Vinst per aktie 2,05 SEK (1,45)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,85 SEK (2,38)
 • Rörelsens kassaflöde 131 procent (109) 

 Januari-december 2021

 • Försäljning 107 700 MSEK (107 954)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 ­procent (0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 5 978 MSEK (4 892)
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (4,5)
 • Jämförelsestörande poster –871 MSEK (–640), främst hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­programmen och kostnads­besparingsprogrammet i koncernen 
 • Vinst per aktie 8,59 SEK (6,63)
 • Vinst per aktie, före jämförelse­störande poster, 10,41 SEK (8,02)
 • Nettoskuld i relation till EBITDA 1,9 (2,1)
 • Rörelsens kassaflöde 93 procent (147)
 • Föreslagen utdelning för 2021 4,40 SEK (4,00) per aktie

Koncernchefens kommentarer 

 ”Stark marginalförbättring och vi förbereder oss för en omfattande framtida expansion”

 • Ett rörelseresultat på rekordnivå och den högsta rörelsemarginalen på mer än ett årtionde. Vår strategi, investeringar och åtgärder börjar ge resultat och ­innebär högre lönsamhet i alla affärssegment.
 • Starkt kassaflöde och därmed lägre skuldsättning och en solid finansiell ­ställning vid årsskiftet. Vi förbereder oss för fullföljandet av förvärvet av Stanley Security.
 • Två transformationsprogram och kostnadsbesparingsprogrammet avslutade. Kostnadsbesparingsmålen uppnådda inom viktiga områden och förväntade positiva effekter realiserade i Nord­amerika mot slutet av året. Resultatet är en starkare plattform för att förbättra kundvärdet och driva rörelsemarginalen ytterligare. 
 • Ett transformativt förvärv av Stanley Security offentliggjort – positionerar Securitas som en ledande partner inom intelligenta säkerhetslösningar där mer än 50 procent av vinsten framöver kommer från försäljning av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med hög marginal.

Vi avslutade året med en organisk försäljningstillväxt på 4 procent i kvartalet och för helåret. Affärsklimatet förbättrades gradvis under året med en god kommersiell aktivi­tet inom alla segment medan tillväxten i Nordamerika var försvagad på grund av lägre corona­relaterad extraförsäljning och de tidigare kommunicerade förlorade kontrakten.

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet redovisade en valutajusterad försäljningstillväxt på 8 procent (5) 2021, vilken utgör 22 procent av total försäljning. Vi såg en ökad tillväxt i det fjärde kvartalet trots utmaningar relaterade till komponentbrist.

Koncernens rörelseresultat, ­justerat för valutakursförändringar, steg med 15 procent (4) i det fjärde ­kvartalet och med 28 procent (–10) under helåret. Rörelsemarginalen för­bättrades till 5,9 procent (5,3) i kvartalet och till 5,6 procent (4,5) för 2021. Vårt fokus på att leverera ledande erbjudanden till våra kunder i kombination med starkt fokus på lönsamhet genom en aktiv förvaltning av kontraktsportföljen ­förbättrade samtliga affärssegment. Kostnadsbesparingsprogrammet som infördes 2020 bidrog till förbättringen, liksom lägre nivåer på avsättningar jämfört med 2020.

Med den fortsatta återgången till en normal verksamhet relaterad till pandemin, minskade statliga bidrag och stöd markant i det fjärde kvartalet. De totala prisjusteringarna i ­koncernen hanterades framgångsrikt och låg på samma nivå som lönekostnads­ökningarna under året. Vi har ett bra utgångsläge att behålla den balansen när vi går in i 2022. 

Koncernen redovisade ett starkt opera­tivt kassaflöde, motsvarande 93 procent av rörelseresultatet 2021. Netto­skuld i relation till EBITDA var 1,9 (2,1).


ETT TRANSFORMATIVT FÖRVÄRV FÖR TEKNISKT LEDARSKAP
I slutet av 2021 tog vi ett omfattande steg i vår strategi för att möjliggöra värdetillväxt med teknik genom avtalet om att förvärva Stanley Security. Detta är ett transformativt förvärv, och vi förväntar oss att förvärvet kommer att leda till betydande ökad kommersiell tillväxt och en markant stärkt rörelsemarginal över tid.

Framtidens säkerhet kommer att base­ras på en kombination av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent ­användning av data, och ­tillsammans med Stanley ­kommer vi ha en ­perfekt position för att ­vara fram­gångs­­rika under dessa förhållanden.

EN SPÄNNANDE RESA FRAMFÖR OSS
När vi går in i 2022 förbereder vi oss för att slutföra förvärvet av Stanley Security. Planering av ­integra­tionen och värde­skapande har ­påbörjats och följer vår tidplan väl. Vi fort­sätter att genomföra våra trans­for­ma­tions­program i Europa och Ibero-Amerika, vilka utvecklas enligt plan. Trans­forma­tionsprogrammet i Nord­amerika slutfördes framgångsrikt 2021 och vi ser positiva effekter i vår verksamhet och rörelsemarginal vid slutet av året, med ytterligare möjligheter när vi går in i 2022.

När Stanley är integrerat och transforma­tionsprogrammen implementerade fullt ut, kommer vi att ha skapat ett nytt Securitas – som är modernt, digitaliserat och en partner med innovativa säkerhetslösningar till våra kunder med en strukturellt högre marginalprofil.

Inget av ovanstående skulle vara möjligt utan en stark organisation. Jag vill passa på att uttrycka min djupaste tacksamhet till Securitas medarbetare för deras hårda och fantastiska arbete under 2021. 


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 ­februari 2022 kl. 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkon-ferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
 

USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804

 

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet i 46 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör di-visionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säker-hetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt risk-hantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksam-het. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom intelligenta säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet.  

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i relation till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhets-lösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.
 

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com
 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.00 tisdagen den 8 februari 2022.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.