Skip to main content

Securitas AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande för förvärv av egna aktier för säkerställande av bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Publicerad
05 juni 2019 14:15

Styrelsen i Securitas AB (publ) (”Securitas”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter.

Återköpet får inledas den 5 juni 2019 och avslutas senast den 1 maj 2020 och kommer att förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som, baserat på den handelsorder som SEB fått av Securitas, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Securitas.

Återköp får ske av högst 1 000 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Securitas uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande max 0,3 procent av bolagets utgivna aktier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com.

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.