Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari-juni 2020

Publicerad
29 juli 2020 13:00

APRIL–JUNI 2020

 • Försäljning 26 556 MSEK (27 684)
 • Organisk försäljningstillväxt –4 procent (5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 075 MSEK (1 377)
 • Rörelsemarginal 4,0 procent (5,0)
 • Jämförelsestörande poster –61 MSEK (–46), hänförligt till IS/IT-programmen
 • Vinst per aktie 1,50 SEK (2,18)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 1,62 SEK (2,27)
 • Rörelsens kassaflöde 248 procent (69)
 • Kostnadsbesparingsprogram initierat i koncernen

JANUARI–JUNI 2020

 • Försäljning 54 976 MSEK (54 428)
 • Organisk försäljningstillväxt –1 procent (6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 161 MSEK (2 667)
 • Rörelsemarginal 3,9 procent (4,9)
 • Jämförelsestörande poster –106 MSEK (–66), hänförligt till IS­/­IT-programmen
 • Vinst per aktie 3,11 SEK (4,25)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 3,32 SEK (4,39)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,1 (2,9)
 • Rörelsens kassaflöde 141 procent (33)
 • Betydande påverkan och osäkerhet relaterat till coronapandemin

Koncernchefens kommentarer

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet var oförändrad under det andra kvartalet och representerade 21 procent av koncernens totala försäljning, där installationsverksamheten inom elektronisk säkerhet påverkades negativt av coronapandemin. 

Koncernens rörelsemarginal var 4,0 procent (5,0) under det andra kvartalet och 3,9 procent (4,9) under de första sex månaderna. Nedgången härrörde från alla affärssegment och berodde fram­förallt på coronapandemin. Rörelsemarginalen stöddes av kost­nads­besparingar och statliga bidrag under kvartalet, men dämpades av ökade reserveringar. Pris- och lönebalansen var jämn under de första sex månaderna.

Det valutajusterade rörelse­resultatet minskade med 19 procent både under det andra kvartalet och under de första sex månaderna. Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, uppgick till 3,32 SEK (4,39).

Koncernen levererade ett starkt kassa­flöde under de första sex månaderna, även exkluderat för effekterna av den indragna utdelningen och coronarelaterade statliga stödåtgärder. Vårt fokus på kassaflödet fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment.

Vi förbereder för en stark framtid
Sedan starten av corona­­pandemin prioriterar vi fyra områden: hälsa och säkerhet bland våra medarbetare, fortsatt leverans av tjänster till våra kunder, kassa­flöde och kostnadskontroll.

När vi gick in i det andra kvarta­let var det en turbulent tid i världen, men vi har sett några positiva tecken under de senaste månaderna i takt med att restrik­­tioner och nedstängningar lättat. Dock är osäkerheten fortfarande mycket stor gällande var­aktigheten och de långsiktiga konsekvens­erna av pandemin. 

På grund av coronapandemin och osäkerheten gällande lönsamheten i delar av verksamheten, har vi initierat ett kostnadsbesparingsprogram. Genom en utvärdering av alla delar i verksamheten har vi identifierat förbättringsområden som kommer att bidra till verksamhetens rörelseresultat och som kommer att underlätta och accelerera implementeringen av strategin i koncernen. Programmet förväntas genomföras under de kommande 12 månaderna och baserat på vår nuvarande uppskattning kommer omstruktureringskostnaderna uppgå till 350–500 MSEK och kommer att redovisas som jäm­­förelsestörande poster under de kommande 4 kvartalen. Den förväntade återbetalningstiden är cirka 2 år och besparingarna ­kommer att ha en positiv effekt med början i det fjärde kvartalet 2020. 

Detta har varit en mycket utmanade tid för våra kunder och medarbetare men våra ledare och team har arbetat outtröttligt och hela Securitas har visat en otrolig uthållighet. Alla Securitas medarbetare förtjänar ett starkt erkännande för sitt ledarskap och professionalism i dessa utmanande tider. 

Vi fortsätter att fokusera på att vara en ledare i säkerhets­industrin med vårt starka erbjudande av säkerhetstjänster och lösningar, och vi fortsätter att investera i vår strategiska omvandling för att bli ett ännu starkare företag imorgon.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefon­konferens den 29 juli 2020 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 631 913 1422
Sverige:    + 46 8 566 426 51
Storbritannien:    + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
3 november 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–september 2020
4 februari 2021, kl 8.00    Helårsrapport januari-december 2020

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande lokal och global marknads­närvaro med verksamhet i 56 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsindustrin genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerad och engagerade människor, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, ­förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra ­strategi att bli en partner inom säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kund­engagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelse­resultatet

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 29 juli 2020.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.