Skip to main content

Securitas accelererar omvandlingen i koncernen

Styrelsen i Securitas AB har beslutat om två betydande program omfattande cirka -650 MSEK som framtida jämförelsestörande poster samt framtida investeringar på cirka 550 MSEK under 2019–2020. Det första programmet förväntas minska koncernens IT-kostnader med 300 MSEK vid färdigställandet 2022. Det andra programmet förväntas supportera rörelsemarginalen i Security Services North America med upp till 0.5 procentenheter 2022, allt annat lika.

Publicerad
06 februari 2019 18:00

Securitas initierar nu två omfattande program för att ytterligare digitalisera företaget. Det första programmet kommer att modernisera koncernens globala IS/IT-plattform på ett genomgripande sätt. Med det andra programmet kommer vi att driva en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet.

Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef, säger: ”Investeringen i vår globala IS/IT-plattform och skapandet av en global IS/IT-organisation kommer att göra oss mer effektiva. Med det andra programmet driver vi en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet med målet att göra oss mer effektiva i utförandet av våra tjänster, med förväntad positiv påverkan på vårt kunderbjudande, vår konkurrenskraft och på vårt resultat. Programmen har initierats och förväntas vara slutförda inom de kommande 24 till 36 månaderna.”

Hänförligt till dessa två program har -187 MSEK redovisats som jämförelsestörande poster i resultaträkningen i det fjärde kvartalet. Därutöver kommer cirka -650 MSEK att redovisas som jämförelsestörande poster under de kommande två åren. Kostnaderna härrör främst till nedskrivning av tillgångar, omstruktureringskostnader och andra engångsposter. Därutöver kommer uppskattningsvis 550 MSEK härrörande till dessa program att aktiveras och skrivas av över tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Magnus Ahlqvist fortsätter: ”När implementeringen är helt genomförd väntar vi oss en tekniskt sett mycket bättre plattform i hela koncernen som skapar förmåga att utveckla och lansera digitala tjänster i stor skala till våra kunder, liksom en mer kostnadseffektiv bas. Vid förväntat färdigställande 2022, förväntas investeringen i vår globala IS/IT-plattform att sänka koncernens nuvarande IT-kostnader med 300 MSEK. Med högre effektivitet och produktivitet, kommer vi att frigöra resurser som vi kan investera i en ökad takt i utvecklingen och leveransen av intelligenta tjänster och att förbättra marginalerna. Programmet i Nordamerika kommer, allt annat lika, att supportera Nordamerikas rörelsemarginal med upp till 0,5 procentenheter med en första positiv effekt under 2021 som sedan gradvis ökar under 2022.

Vi kommer att analysera ytterligare möjligheter liknande den omvandling som nu initieras i Nordamerika. Vårt fokus är på den europeiska verksamheten för att bedöma förutsättningarna för ett sådant initiativ och affärsmöjligheterna och vi förväntar oss att kunna ge ytterligare information under det andra halvåret 2019.”

Information: Telefonkonferens den 7 februari kl 09.30, i samband med presentationen av helårsrapporten 2018. Vänligen se https://www.securitas.com/helarsrapport-publiceras-7-febr-2019 för uppgifter angående telefonkonferensen.
Kontaktperson: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-1167443. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl.18.00 CET.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.