Skip to main content

Securitas drar tillbaka utdelningsförslag, förändrar förslag till årsstämman samt röstningsförfaranden på grund av situationen med COVID-19

Styrelsen i Securitas AB har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman 2020 på grund av osäkerheten kring situationen med COVID-19 och kan senare komma att överväga att besluta om ett nytt utdelningsförslag. Därutöver har valberedningen för Securitas AB beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ökade arvoden till styrelsen och har istället föreslagit att årsstämman beslutar att nuvarande arvoden kvarstår oförändrade detta år. Styrelsen har också beslutat att aktieägare som väljer att inte närvara fysiskt vid stämman kan utöva sina röstningsrättigheter på stämman genom att poströsta i förväg. 

Publicerad
28 april 2020 20:00

Den 23 mars gav Securitas en uppdatering om utvecklingen på grund av situationen med COVID-19. Styrelsen i Securitas AB har, under de fortsatta förberedelserna av årsstämman, nu beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman 2020. Styrelsen kan komma att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om ett nytt utdelningsförslag då pandemins effekter är tydligare och marknadsförhållandena har stabiliserats.

”Detta är en extraordinär situation. Securitas har en solid finansiell position, men givet osäkerheten som situationen med COVID-19 för med sig anser styrelsen det lämpligt att ha ett försiktigt tillvägagångssätt just nu. Vi prioriterar i detta läge att säkerställa leveransen till våra kunder och att ta hand om vår personals hälsa och säkerhet, samtidigt som vi fortsätter leverera enligt vår strategiska förändringsagenda. Detta säkerställer att vi fortsätter att vara i en god position inför framtiden”, säger Marie Ehrling, ordförande i Securitas styrelse.

Securitas AB:s valberednings reviderade förslag till årsstämman 2020 gällande arvoden till styrelsens ledamöter

Därutöver har valberedningen för Securitas AB beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ökade arvoden till styrelsen och har istället föreslagit att årsstämman beslutar att nuvarande arvoden kvarstår oförändrade fram till årsstämman 2021. 

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2021 ska utgå med sammanlagt 7 730 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 200 000 kronor, vice ordföranden ska erhålla 845 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 635 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 325 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 200 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Förhandsröstning – ytterligare information gällande Securitas AB:s årsstämma planerad att äga rum den 7 maj 2020

Som tidigare kommunicerats har styrelsen, i syfte att minska risken för spridning av COVID-19 samt för att skydda Securitas aktieägare och anställdas hälsa, beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.
Styrelsen har beslutat att aktieägare som väljer att inte delta fysiskt på stämman kan utöva sin rösträtt på stämman genom att förhandsrösta genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Med hänsyn till den generella rekommendationen att minska spridningen av COVID-19 vill bolaget uppmana aktieägare att utnyttja möjligheten att förhandsrösta i stället för att delta fysiskt vid stämman.
Övriga försiktighetsåtgärder som bolaget har beslutat om innefattar:
- Inpassering sker från kl. 15.30.
- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. 
- Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum. 
- Närvaro från styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen kommer att minimeras. I den händelse VD inte har möjlighet att närvara personligen kommer han att delta via telefon eller videolänk. 
- Antalet närvarande funktionärer kommer att minimeras och externa gäster kommer inte att bjudas in. 

Ytterligare information, instruktioner samt ett formulär för förhandsröstning (poströstning) är publicerad på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020 

Information:
Journalister/press: Helena Andreas, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 30 20 eller epost press@securitas.com 
Investerare/analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com    

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 20.00 CET.

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 370 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.