Skip to main content

Securitas har slutfört förvärvet av Stanley Security

Förvärvet av Stanley Security är nu slutfört och konsolideras i Securitas från den 22 juli 2022. Securitas kommer den 24 augusti 2022 att presentera strategin för den nya koncernen såväl som nya finansiella mål.

Publicerad
22 juli 2022 10:00

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att man ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Security”) för en köpeskilling om 3 200 MUSD på skuld- och kassafri bas. Förvärvet förväntas medföra en övertygande försäljningstillväxt och att öka koncernens rörelsemarginal omgående. Vi förväntar oss omfattande kommersiella möjligheter och innovationspotential med fler än 500 000 såväl befintliga som nya kunder på den attraktiva marknaden för elektronisk säkerhet, som uppgår till 70 miljarder USD. Vi kommer att skapa en ledande plattform för att öka tillväxttakten och synergier och förväntar oss en omfattande förbättring av rörelsemarginalen över tid. Samtliga regulatoriska har uppfyllts, som kommunicerades den 14 juli, och transaktionen har slutförts idag.

”Detta transformativa förvärv medför att vi blir en stark leverantör av teknikbaserade säkerhetslösningar och en ledande partner för våra kunder globalt. Med vårt kombinerade kunderbjudande och vår starka försäljningsstruktur, förväntar vi oss att leverera högre och mer lönsam tillväxt än tidigare. Framöver kommer cirka 50 procent av vårt lönsamhetsbidrag att genereras genom försäljning av teknik och säkerhetslösningar med hög marginal. Vi är mycket glada att förvärvet nu är formellt klart och jag välkomnar alla Stanley Securitys kunder och medarbetare till Securitaskoncernen”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef i Securitas.

Förvärvet finansieras av en bryggfacilitet som Securitas förväntas att refinansiera genom kombination av långsiktig skuldfinansiering och en företrädesemission som planeras att äga rum i september. Företrädesemissionen kommer att uppgå i SEK till motsvarande 915 MUSD, vilket tidigare kommunicerats.

Den 24 augusti kl. 14.00 till cirka kl. 16.00 kommer Securitas att arrangera en webbsändning och presentation av strategin för den nya koncernen såväl som nya finansiella mål.

En separat inbjudan kommer att skickas ut närmare evenemanget.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Securitas. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Securitas förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av värdepapperna som hänvisas till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Securitas AB (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Securitas AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Securitas AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

 

 

 

 

Ytterligare information:

Micaela Sjökvist, IR-chef: 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010 470 30 20; press@securitas.com 

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.