Skip to main content

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Securitas AB (publ) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen på denna del av Securitas AB (publ) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till, personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier (tillsammans ”Värdepapper”) inte är tillåten. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende Värdepapper utgivna av Securitas AB (publ) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att lämnas något publikt erbjudande gällande något Värdepapper i USA.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

I Storbritannien riktas och kommuniceras denna information endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av denna information och ska inte förlita sig på den.

Även om Securitas AB (publ) är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Securitas AB (publ) kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Securitas AB (publ) inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

För att få tillgång till informationen på denna del av Securitas AB (publ) webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Securitas AB (publ) webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig utanför USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Securitas AB (publ). Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att välja ”Jag bekräftar” bekräftar du att du inte befinner dig, är bosatt eller inkorporerad i USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av Värdepapper inte är tillåten.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.