Skip to main content

Securitas uppdaterar om operationella och finansiella effekter relaterade till COVID-19

Koncernen bedömer att det finns risk för en signifikant påverkan jämfört med tidigare förväntningar. Nuvarande bedömning är att koncernens organiska försäljningstillväxt kommer att påverkas negativt med cirka -1,5 till -2,5 procentenheter i det första kvartalet 2020 på grund av COVID-19. Koncernens rörelsemarginal i det första kvartalet 2020 förväntas minska med -0,5 till -1,0 procentenheter av samma anledning. Effekterna hänförs endast till mars månad, då ingen betydande påverkan konstaterats dessförinnan. På grund av osäkerheten kring den allmänna utvecklingen för COVID-19 är det för tidigt att dra några slutsatser gällande kommande perioder.  

Publicerad
23 mars 2020 08:00

”Situationen med COVID-19 förändras snabbt. Securitas svar på detta utbrott är att prioritera vår roll i samhället, att fortsätta hålla en hög och kontinuerlig servicenivå för våra kunder, att ta hand om våra 370 000 medarbetare samt att skydda vår långsiktigt finansiella stabilitet. Securitas vidtar betydande åtgärder och vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa leveransen av skydd och säkerhet under en krävande tid. Jag är väldigt tacksam över att se hur våra team och enskilda anställda ger stöd och bidrar med hjälp som svar på denna situation”, säger Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef.


Securitas är verksamt på 56 marknader globalt och har cirka 370 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Europa och Nordamerika. Securitas erbjuder säkerhetstjänster till kunder i ett flertal olika segment, bl a flygplatssäkerhet, kontorsbyggnader, utbildning, handel, tillverkning, sjuk- och hälsovård, kollektivtrafik, logistik och bilindustri. Av de nämnda kundsegmenten står flygplatssäkerhet för 7 procent av koncernens försäljning. Securitas har en portföljverksamhet där cirka 81 procent av koncernens försäljning hänförs till fasta kontrakt, 14 procent till tilläggsförsäljning och 5 procent till installationsförsäljning. Tilläggsförsäljningen inkluderar kortsiktiga och incidentrelaterade tjänster som   
t ex större evenemang, mässor och utställningar, samhälleliga störningar och extrema väderförhållanden.

  

Spridningen av COVID-19 och de åtgärder som vidtagits för att hindra ytterligare spridning påverkar marknader där Securitas har betydande verksamhet. När det gäller företagets försäljning ser Securitas en minskning framförallt inom segmentet flygplatssäkerhet och inom tilläggsförsäljningen. Då flygets passagerartrafik har avtagit snabbt har Securitas försäljning relaterad till passagerar- och bagagekontroll minskat. Den tilläggsförsäljning som påverkats hittills är hänförlig till inställda evenemang, mässor och utställningar. En minskning i delar av portföljverksamheten märks också där kunder har implementerat åtgärder för säkerställa kontinuitet i verksamheten, liksom färre installationer av större projekt inom den elektroniska säkerhetsverksamheten. Ökningar av vissa tjänster noteras dock, t ex utökad bevakning av stängda butiker, köpcentrum och byggnader samt kontroll av besöksgrupper i mataffärer och inom sjukvården, liksom ett ökat fokus på tekniklösningar där vi har ett starkt erbjudande.


Utöver lägre försäljning så påverkas resultaträkningen av högre operationella kostnader på grund av förhöjd sjukfrånvaro bland våra medarbetare, kombinerat med en ökning av andelen overksam tid. Detta balanseras dock i viss utsträckning av lägre kostnader för övertid. De slutgiltiga effekterna på resultatet av de operationella kostnaderna beror också i hög grad på vilka åtgärder olika länders myndigheter kommer ta relaterat till sjukfrånvaro och potentiella tillfälliga arbetslöshetsförmåner samt de ytterligare åtgärder som vi själva kommer att genomföra.


Följaktligen, baserat på nuvarande bedömning, förväntar sig Securitas på grund av situationen med COVID-19 att få en substantiell negativ påverkan på koncernens organiska försäljningstillväxt och rörelsemarginal i det första kvartalet 2020, framförallt hänförligt till verksamheten i Europa. Koncernens organiska försäljningstillväxt förväntas påverkas negativt med cirka -1,5 till -2,5 procentenheter i det första kvartalet 2020, som en följd av COVID-19. Koncernens rörelsemarginal i det första kvartalet 2020 förväntas minska med -0,5 till -1,0 procentenheter på grund av COVID-19. Dessa effekter hänförs till mars månad då ingen betydande påverkan fanns dessförinnan. På grund av osäkerheten kring hur situationen med COVID-19 fortsatt utvecklas är det för tidigt att dra några slutsatser gällande kommande perioder.


”Securitas är i en stark position och är väl rustade att bibehålla en hög leveransnivå av säkerhetstjänster även under en kris. Jag är mycket stolt över våra team och medarbetare som visar starkt ledarskap, flexibilitet och motståndskraft i nära samarbete med våra kunder”, säger Magnus Ahlqvist, Securitas VD och koncernchef.

 
Kvartalsrapporten för januari-mars offentliggörs den 7 maj 2020. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

 

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-1167443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.