Skip to main content

Enterprise risk management

Securitas process för enterprise risk management (ERM) är integrerad i verksamheten och syftar till att identifiera, prioritera och hantera de viktigaste riskerna på alla nivåer och i samtliga delar av vår verksamhet.

Foretagsrisker_4steg_0.png

Securitas exponeras för en rad olika typer av risker i den dagliga verksamheten. I samband med att vi utför säkerhetstjänster hanterar Securitas inte bara de egna riskerna, utan indirekt även kundernas risker. Den viktigaste uppgiften är att minimera risken för skador och därigenom skydda Securitas intressenter. Securitas risker har delats in i tre huvudsakliga kategorier: risker i samband med kontrakt och förvärv, operativa uppdragsrisker samt finansiella risker. Kategorierna utgår från det naturliga verksamhetsflödet – först ingår man ett avtal, och därefter genomförs uppdraget vilket leder till ett finansiellt resultat. Liknande riskkategorier används också vid bedömning av förvärv, men kallas då förvärvsrisker, operativa integreringsrisker och finansiella integreringsrisker.

Kontrakts- och förvärvsrisker

Kontraktsrisker (och förvärvsrisker) omfattar risker som uppstår när ett kundkontrakt tecknas, samt de risker som har samband med förvärv av en ny verksamhet.

Operativa uppdragsrisker

Kategorin operativa uppdragsrisker (och operativ integrering) omfattar risker som är förknippade med den dagliga verksamheten och de tjänster som erbjuds kunderna. Denna kategori omfattar även alla risker relaterade till den infrastruktur som krävs för att driva verksamheten samt hållbarhetsrisker. Exempel är risker vid utförande av uppdrag, samt risk med avseende på efterlevnad av Securitas Värderingar och Etik och hälso- och säkerhetsrisker, samt operativa risker så som risk för verksamhetsavbrott och IT-avbrott, informationssäkerhet och risker relaterade till skyddande av data, anställning och bibehållande av medarbetare med mera.

Finansiella risker

Kategorin finansiella risker (och finansiell integrering) omfattar risker relaterade till finansiell rapportering men även finansiella risker relaterade till externt finansieringsbehov och valutaexponering. För att man inom divisionerna, länderna och regionerna ska kunna fokusera fullt ut på verksamheten är hanteringen av vissa finansiella risker (såsom finansiering och valuta) i möjligaste mån centraliserad till koncernens internbank. Andra exempel inom denna kategori är risken för oegentligheter och fel i redovisningen, risk att ledningen gör felaktiga antaganden, kredit- och kassaflödesrisk och risk förknippad med lagstadgad rapportering.

Alla risker inom dessa kategorier kan påverka koncernens finansiella utveckling och ställning om de inte hanteras på ett strukturerat sätt. Detta är anledningen till att Securitas har -utvecklat en process i fyra steg för att hantera företagsrisker. De fyra stegen beskrivs mer i detalj på följande sidor:

För att stötta koncernens ERM-arbete har Securitas implementerat ett webbaserat system för styrning, risk- och regelefterlevnad (GRC-system) som innefattar alla fyra stegen i Securitas process för enterprise risk management. Systemet samlar all ERM-information i en och samma databas och hjälper till att ytterligare strukturera och effektivisera processerna. Processer och utdatarapporter automatiseras i systemet vilket medför förbättrad kvalitet i Securitas ERM-processer och fungerar som en enda informationskälla.

Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Klicka på denna länk för mer information om försäkring som ett riskhanteringsverktyg.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.