Skip to main content

Enterprise risk management

Vår process för enterprise risk management (ERM) är integrerad i verksamheten och syftar till att identifiera, prioritera och hantera risk. ERM-styrning innefattar det övergripande ramverket för kontroll och hantering av företagsrisker och omfattar ramverket för riskaptit, kommittéer för tillsyn, roll- och ansvarsmatris, samt policyer och direktiv.

Risksnurran_0_AR2023_sve_500x500.png

Securitas exponeras för en rad olika typer av risker i den dagliga verksamheten. I samband med att vi utför säkerhetstjänster hanterar Securitas inte bara de egna riskerna, utan indirekt även kundernas risker. Den viktigaste uppgiften är att minimera risken för skador och därigenom skydda Securitas intressenter. Securitas risker har klassificerats i tre huvudkategorier: Operativa risker, finansiella risker samt strategiska risker och möjligheter.

Operativa risker

Våra egna operativa risker är de risker som är förknippade med vår dagliga verksamhet och de tjänster vi erbjuder våra kunder. De operativa riskerna omfattar ett antal olika områden, t.ex. risken för att vi inte levererar tjänster till våra kunder i enlighet med avtalsförpliktelserna, att vi som företag inte följer lagar och förordningar, digitala informationssäkerhetsrisk, risken för våra medarbetare osv.

Finansiella risker

Finansiella risker omfattar risker inom det finansiella området, t.ex. kassaflödesrisker, inklusive att vi hanterar kundfordringar på ett effektivt sätt, risker relaterade till finansiell rapportering, risker relaterade till externt finansieringsbehov, skatterisker, valutaexponering och så vidare.
För att man inom divisionerna, länderna och regionerna ska kunna fokusera fullt ut på verksamheten är hanteringen av vissa finansiella risker (såsom finansiering och valuta) i möjligaste mån centraliserad till koncernens internbank.

Strategiska risker och möjligheter

Strategiska risker och möjligheter inkluderar att vi för att vara ett framgångsrikt företag hanterar strategiska risker, vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa, leda och ansluta oss till branschtrender, att vi följer den makroekonomiska utvecklingen, att vi har kontinuerlig intern innovation samt att vi skyddar och utvecklar Securitas varumärke.

Alla risker inom dessa kategorier kan påverka koncernens finansiella utveckling och ställning om de inte hanteras på ett strukturerat sätt. Detta är anledningen till att Securitas har utvecklat en process i fyra steg för att hantera företagsrisker. De fyra stegen beskrivs mer i detalj på följande sidor:

  • Identifiering av risker
  • Utvärdering av risker
  • Riskhantering
  • Uppföljning av risker 

För att stötta koncernens ERM-arbete har Securitas implementerat ett webbaserat system för styrning, risk- och regelefterlevnad (GRC-system) som innefattar alla fyra stegen i Securitas process för enterprise risk management. Systemet samlar all ERM-information i en och samma databas och hjälper till att ytterligare strukturera och effektivisera processerna. Processer och utdatarapporter automatiseras i systemet vilket medför förbättrad kvalitet i Securitas ERM-processer och fungerar som en enda informationskälla.

Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Läs mer om försäkring som ett riskhanteringsverktyg.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.