Skip to main content

Försäkring som riskhanteringsverktyg

Securitas försäkringsstrategi är att agera som om vi vore oförsäkrade. Detta innebär att den externa försäkringen används för att skydda balansräkningen och minimera fluktuationer i resultatet, men den dagliga uppgiften är att utföra vårt uppdrag som om vi var oförsäkrade.

Vikten av aktiv skadehantering

Viktiga delar i vårt riskhanteringsarbete är ett proaktivt förhållningssätt till de risker Securitas utsätts för genom ingåendet av nya kundkontrakt samt att säkerställa att kontrakt och platsinstruktioner korrekt reflekterar de tjänster som utförs i syfte att förebygga att skador uppstår. En annan viktig del av Securitas riskhanteringsarbete är att vi kontinuerligt arbetar med att analysera skador i syfte att identifiera underliggande drivkrafter och på så vis kunna vidta åtgärder som mildrar framtida anspråk och därigenom minska den totala riskkostnaden.

Upphandlingsstrategi

Försäkringsprogrammen upphandlas med målsättningen att skapa ett välbalanserat och kostnadseffektivt skydd mot negativa ekonomiska konsekvenser. Securitas söker uppnå stordriftsfördelar genom samordnade försäkringsprogram och optimal användning av koncernens interna försäkringsbolag, så kallade captives. Strategin är att täcka frekvensskador i Securitas egna böcker. En lokal självrisk debiteras till det platskontor som har orsakat skadan, och i nästa steg täcker våra egna försäkringsbolag (captives) en del av kostnaden. Användning av våra egna försäkringsbolag erbjuder koncernen en möjlighet att internt hantera en del av skadehanteringsprocessen, vilket ger ledningen möjlighet att delvis skapa ett oberoende från den kommersiella försäkringsmarknadens cykliska natur (se nedanstående graf).

Alla försäkringsprogram utformas och upphandlas utifrån den riskexponering som analyserats fram i modellen för utvärdering av affärsrisker.


Risk_triangle_AR2023_swe_800x399.png

Schematisk illustration av riskfördelning vid skador

Kostnaden för högfrekvensskador med lågt värde debiteras till lokala dotterbolag som en ”lokal självriskkostnad” och till Securitas försäkringscaptive. Kostnader för icke-frekvensskador och större skador täcks av externa försäkringsbolag.

Försäkringsprogram

Följande typer av försäkringar är strategiskt viktiga för koncernen och upphandlas centralt:

  • ansvarsförsäkringar (inklusive ansvarsförsäkring för flygrelaterade tjänster samt cyberförsäkring)
  • förmögenhetsbrottsförsäkring
  • ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
  • ansvarsförsäkring för förvaltning av pensionsplaner
  • ansvarsförsäkring för anställningsrelaterade krav

Fördelar för våra kunder

En viktig fördel med våra globala försäkringsprogram är att våra kunder kan vara övertygade om att Securitas högkvalitativa försäkringsskydd är konsekvent på alla marknader.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.