Stämmor

Årsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande.

Årsstämma i Securitas hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare i Securitas. Vid årsstämman ges aktieägarna även tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD och koncernchefen, även om bolaget strävar efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Bolagets revisorer är närvarande vid stämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i följande frågor:

  • fastställande av resultaträkning och balansräkning
  • disposition av bolagets vinst eller förlust
  • val av ledamöter till valberedningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer
  • fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Klicka här för mer information om årsstämman 2018

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*