Skip to main content

Ansvar och arbete

Styrelsens ansvar och arbetsformer är definierade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, Securitas bolagsordning liksom den svenska koden för bolagsstyrning.

Styrelsemöten och närvaro under 2023

Composition_Board_AR2023_swe.jpg

Denna information finns också på sidan 40 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha mellan fem och tio styrelseledamöter valda vid årsstämman, med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna ska väljas vid en bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten valdes. Securitas styrelse har åtta stämmovalda ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter med en suppleant.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av företaget och koncernen. Styrelsen ska förvalta koncernens angelägenheter i koncernens och aktieägarnas intresse samt säkerställa och främja en god företagskultur. Styrelsen utser VD och koncernchef och har även bildat ett revisions- respektive ett ersättningsutskott. Styrelsen sammanträder minst sex gånger årligen.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD och koncernchef regleras av styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i en skriftlig instruktion och antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om koncernens övergripande strategi, definition av mål (inkluderande verksamhets-, lönsamhets- och hållbarhetsrelaterade mål), företagsförvärv och investeringar i fast egendom över en viss nivå, samt sätter ramen för koncernens verksamhet via koncernens affärsplan. Styrelsen spelar även en viktig roll i den fortlöpande processen med att identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen ställs inför.

Arbetsordningen inkluderar instruktioner för VD och koncernchef liksom en instruktion för finansiell rapportering. Arbetsordningen innefattar också en instruktion om att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska utföras. Varje år besvarar alla styrelsemedlemmar ett frågeformulär som upprättas av valberedningen avseende kvaliteten på styrelsearbetet. En utvärdering görs sedan i styrelsen och i valberedningen baserad på utfallet av undersökningen.

 

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.