Skip to main content

Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats av årsstämman med uppgift att förbereda val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt ersättningar till styrelseledamöter och styrelsens utskott. Den förbereder även förslag gällande revisorsval, revisorsarvoden och relaterade frågor, efter samråd med styrelsen och revisionsutskott.

Instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Årsstämman 2022 beslutade om följande instruktion för valberedningen, vilken gäller tills vidare.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För det fall aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Förutsatt att valberedningen består av minst tre ledamöter, ska proceduren dock endast upprepas fram till att totalt åtta aktieägare har tillfrågats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
Niklas Antman, Incentive
Anna Henricsson, Handelsbanken Fonder
Fredrik Åtting, EQT

Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerade cirka 47,31 procent av det totala antalet röster i Securitas AB per 31 Augusti, 2023.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com.

Arkiv tidigare valberedningar:

Valberedning inför årsstämma 2023
Valberedning inför årsstämma 2022
Valberedning inför årsstämma 2021
Valberedning inför årsstämma 2020
Valberedning inför årsstämma 2019
Valberedning inför årsstämma 2018
Valberedning inför årsstämma 2017
Valberedning inför årsstämma 2016
Valberedning inför årsstämma 2015
Valberedning inför årsstämma 2014
Valberedning inför årsstämma 2013

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.