Skip to main content

Ledning med lokala beslut

Vår företagskultur bygger på starka värderingar

Den företagskultur och de värderingar som vi företräder som bolag är desamma oavsett var i världen vi verkar. Securitas företagskultur kännetecknas av ansvarstagande och entreprenörsanda. Securitas Värderingar och Etik och våra kärnvärden – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – definierar hur vi arbetar.

Vår företagskultur bygger på starka värderingar och en platt organisation som uppmuntrar entreprenörsanda.

Det finns även mer detaljerade policyer, till exempel en anti-korruptionspolicy och instruktioner gällande utsläppsgränser för fordon som Securitas köper eller leasar.

 

Strikta etiska normer

Vi bedriver vår verksamhet utifrån det ramverk av lagar och föreskrifter som gäller i de länder där vi har vår verksamhet, samt i överensstämmelse med internationella konventioner som FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, OECDs riktlinjer för multinationella företag och ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Det betyder att vi följer regler avseende anti-korruption och konkurrens, arbetsmarknadslagstiftning, säkerhetskrav, miljölagstiftning och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet. Vi har också skrivit på FNs Global Compact.

I många länder sätter vi också etiska normer som kan vara striktare än lokala lagar och förordningar eftersom vi har ett långtgående ansvar gentemot samhällena där vi verkar.

 

VD har ansvaret

Styrelsen beslutar om Securitas hållbarhetsstrategi och riktlinjer tillsammans med VD och koncernchef för Securitas AB, som har det yttersta ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete. Landcheferna ansvarar för att uppfylla grundkraven och lansera lämpliga initiativ.

Koncernen har en etik- och hållbarhetsnämnd som fastställer principerna för koncernens hållbarhetsarbete och noggrant följer upp fall av påstådd bristande efterlevnad av Securitas Värderingar och Etik. Nämnden träffas regelbundet och består av koncernens VD och koncernchef, chefsjurist, kommunikationsdirektör och hållbarhetschef.

Koncernens hållbarhetschef leder det dagliga arbetet och rapporterar utöver i den ordinarie linjen även till styrelsens revisionsutskott. I hållbarhetschefens uppgifter ingår koordinering av koncernens hållbarhetsaktiviteter, vilket innefattar nära samarbete med andra funktioner, exempelvis jurist- och riskansvariga på olika nivåer inom bolaget, samt med HR-chefer på landsnivå. Övriga ansvarsfrågor omfattar intressentdialoger om hållbarhetsområden, samt stöd till verksamhetsländerna i hållbarhetsfrågor.

 

Platscheferna tar beslut

I Securitas är det lokala ansvaret grundläggande. Vi har ett decentraliserat beslutsfattande och ger ett stort ansvar till de cirka 1.700 platschefer som leder den dagliga verksamheten.

Med vår omfattande globala närvaro är vi aldrig långt ifrån våra kunder och tjänsterna utvecklas bäst då besluten fattas nära och tillsammans med kunderna. Därför anser vi att lokala initiativ är viktiga i hållbarhetsarbetet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.