Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
07 maj 2009 17:30

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tio utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 5.425.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.000.000 kronor, vice ordföranden 725.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 450.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor.

Revisor
Vid årsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm för en mandattid om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Mats Tunér (SEB Fonder) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) samt nyvalde Magnus Landare (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,90 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 12 maj 2009 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 15 maj 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Ändring i bolagsordningen gällande kallelse till bolagsstämma
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma i § 7 andra stycket justeras så att antalet tidningar i vilka kallelse ska vara införd reduceras till att omfatta Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet. I syfte att förbereda för ett föreslaget förenklat kallelseförfarande beslutades att § 7 i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma får följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Årsstämman beslutade vidare att den senare ändringen av bolagsordningen ska vara villkorad av att en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) avseende kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 är förenlig med aktiebolagslagen.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2008 samt kommenterade fortsatt arbete inom Securitas. Talet och presentationen finns i sin helhet på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat ur talet som berör den operativa verksamheten:

”I korta drag kan jag summera 2008 som ett starkt år för Securitas. Vår organiska försäljningstillväxt uppgick till 6%, vilket var detsamma som för 2007. Rörelseresultatet förbättrades med 13 % och rörelsemarginalen med 0,2%-enheter till 5,8%. Vi hade inga nedskrivningar av goodwill och inga större jämförelsestörande poster eller extraordinära kostnader. Dessutom fick vi ordning på Loomis värdehanteringsverksamhet, som också börsnoterades. Sammantaget resulterade detta i att nettovinsten förbättrades väsentligt jämfört med 2007.”

”Jag hävdar att det fortfarande stämmer att säkerhetsmarknaden är betydligt mindre cyklisk och konjunkturkänslig än många andra branscher. Men problemet är att många företag idag inte upplever en cyklisk utveckling. Idag kämpar ett antal företag snarare för sin överlevnad. Inte heller Securitas är skottsäker mot dagens recession, även om vi påverkas betydligt mindre än andra företag och andra branscher. Vi har de facto en tillväxt även under årets första kvartal, om än måttliga 1%.”

”Vi kommer under 2009 att vara försiktiga med förvärv, åtminstone under första halvåret. Skälet är att vi tror att det blir billigare att vänta, eftersom ett flertal av våra konkurrenter kommer att uppleva svagare volymer, kundförluster och sämre betalningsmoral hos kunderna.”

”Vår strategi att hantera marknaden och våra kunder i lågkonjunkturen är att försöka hjälpa våra kunder att hitta lösningar som sänker deras totala kostnader för säkerheten, att prioritera lönsamhet i första hand och volym i andra hand, att försöka byta ut de kontrakt som har sämst marginaler mot avtal med lite bättre marginaler, att identifiera svaga konkurrenter eller kunder och kontrakt där vi har god möjlighet att vinna, samt att mer än någonsin vara observanta på att kundfordringarna betalas i tid. Vi satsar dessutom på ett omfattande utbildningsprogram i syfte att öka vår säkerhetskunskap och expertis på alla nivåer i företaget.”

”Företag utvecklas genom chefer och anställda som varje dag ställer sig frågan: ´Hur kan jag på bästa sätt förbättra säkerheten och servicen för mina kunder?´ Securitas är ett sådant företag och det gör mig förhoppningsfull och optimistisk inför framtiden.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, mobil 076-116 7443


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2009 kl.17.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.