Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
17 april 2008 18:29

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tio utan suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg och nyvalde Fredrik Cappelen. Gustaf Douglas avböjde omval. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1 000 000 kronor, vice ordföranden 725 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 450 000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 200 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm för en mandattid om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Staffan Grefbäck (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,10 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 22 april 2008 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 25 april 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Securitas-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen skall bestå av fast årslön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 35-200 % för övriga personer i ledningen. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Samtliga i koncernledningen skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner, för vilka premier avsätts från individens totala ersättning och betalas in av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida skall uppsägningstiden vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 100 % av den fasta lönen i maximalt 12 månader. Om en person i ledningen säger upp sig själv skall en uppsägningstid om högst 6 månader gälla. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets förvaltning under 2007 samt kommenterade fortsatt arbete inom Securitas. Talet och presentationen finns i sin helhet på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat ur talet som berör den operativa verksamheten:

”Bevakningsverksamheten inom koncernen hade samma goda organiska tillväxt 2007 som 2006, det vill säga 6 procent och rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent, vilket även det var lika som 2006. I korthet, en acceptabel utveckling.”

”I Europa fortsätter Securitas, precis som 2006, att ta marknadsandelar. I Nordamerika växer Securitas med några procentenheter mindre än marknaden, men å andra sidan fortsätter rörelsemarginalen att förbättras och USA-organisationen är full av tillförsikt, energi och stolthet över sin ”turnaround”.

”Loomis däremot har återigen haft ett år fyllt av bekymmer, besvikelser och beska besked. Men i grunden är Loomis en mycket bra verksamhet i vilken det går att uppnå god lönsamhet. I slutet av 2008 räknar vi med att kunna dela ut Loomis till aktieägarna.”

”Under 2007 har vi gjort åtta förvärv i Sydamerika, Indien och Östeuropa och vi fortsätter på denna väg i år, bland annat genom att också etablera oss steg för steg i snabbväxande Mellanöstern.”

”Koncernen kommer under de närmaste åren att utvecklas i riktning mot ökad specialisering och segmentering.”Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2008 kl 18.00


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.