Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari – december 2007

Publicerad
12 februari 2008 08:00

• Försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523)
• Resultat före skatt uppgick till 1.397 MSEK (883)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 526 MSEK (513)
• Vinst per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,41)
• Total påverkan av nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster uppgick till -1,068 MSEK (-2,060)
• Föreslagen utdelning är 3,10 SEK (3,10)

Koncernchef Alf Göransson kommenterar:

”Divisionerna inom Security Services redovisade fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler under fjärde kvartalet.

Security Services North Americas organiska försäljningstillväxt ökade under fjärde kvartalet med 5 procent jämfört med 3 procent motsvarande period 2006 till följd av att flera nya stora kontrakt påbörjades under kvartalet. Strategin att primärt fokusera på lönsamhet resulterade i en fortsatt positiv utveckling av rörelsemarginalen under året.

Security Services Europe redovisade fortsatt hög organisk försäljningstillväxt, 8 procent jämfört med
7 procent helåret 2006, och en stabil rörelsemarginal. De nya kontrakten har emellertid en lägre brutto-marginal än den genomsnittliga kontraktsportföljen, varför lönsamheten förblir ett fokusområde och omfattas av den strategiska planen som lanserades i hela koncernen under andra halvåret 2007.

Securitas resultat påverkas negativt av problemen inom Loomis under året, främst inom Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien. LCMs tillgångar och rörelse såldes den 24 november 2007 till Vaultex UK Ltd som ägs av HSBC Bank och Barclays Bank. Resultatet av den slutliga inventeringen av samtliga kontanter innebär att det, utöver den avsättning på 824 MSEK som gjordes den per 31 december 2006, inte krävs ytterligare avsättningar för de historiska avvikelserna. I samband med försäljningen av LCMs anläggningstillgångar och verksamhet gjordes en avsättning om 160 MSEK under fjärde kvartalet. Under året avsattes även totalt 375 MSEK, vilket inkluderar den tidigare avsättningen om 206 MSEK, för eventuella skadeståndsanspråk och kostnader i samband med att deklarationer inte upprättats i enlighet med Note Circulation Rules. Diskussioner pågår mellan Securitas och Bank of England angående det slutgiltiga beloppet.”

För ytterligare information kontakta:
Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 8 657 7400
Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, +46 8 657 7332
Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, +46 8 657 7443

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 12 februari 2008 kl. 09.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=226943&Conf=183741 och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

För en inspelad version av informationsmötet var god ring +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 780257

Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 12 februari 2008, kl 08.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.