Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2018

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
02 maj 2018 18:00

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2017. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 4.00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 4 maj 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 9 maj 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2019, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt att styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger. Marie Ehrling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 7 300 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 000 000 kronor, vice ordföranden 845 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 580 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 285 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 180 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2019 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Årsstämman beslöt att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För de fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta resultatmål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska som utgångspunkt vara avgiftsbestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2018

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta ett aktierelaterat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de åtta senaste årsstämmorna, enligt i huvudsak följande riktlinjer:

Uppskattningsvis 2 500 anställda som deltar i Securitas kontantbonusprogram kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gäller också enligt kontantbonusprogrammen, har uppfyllts. Dessa varierar beroende på den anställdes position men baseras i princip på en årlig förbättring av rörelseresultatet eller, för anställda i moderbolaget, vinst per aktie.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2019 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2019, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av 2020. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas med beaktande av relationen mellan den tillgängliga bonusen och det genomsnittliga aktiepris som aktierna förvärvas för (varvid förvärv ska ske under första kvartalet 2019 i enlighet med tillämpliga bestämmelser). Tilldelning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av följande två omständigheter: (1) om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 3 900 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan, och (2) den anställde måste vara anställd av Securitas sista dagen i februari 2020, förutom i fall där den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier.

Vid tilldelning av Bonusaktierna ska den anställde ha rätt till ytterligare aktier till ett värde motsvarande eventuell fastställd utdelning per aktie motsvarande antalet Bonusaktier som fastställts mellan tidpunkten för utbetalning av kontantbonusen till tidpunkten för tilldelning av Bonusaktierna, justerat till närmaste antal hela aktier som kan köpas för utdelningen hänförlig till respektive deltagare.

Styrelsen är ansvarig för den närmare utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

För att möjliggöra leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet beslutade årsstämman liksom tidigare år att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i Incitamentsprogrammet. Kostnaden för swapen beräknas uppgå till 700 000 kronor, förutsatt att bonusbeloppet är detsamma som förra året. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2018

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Magnus Ahlqvist redogjorde för företagets verksamhet under 2017. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2018

”Securitas har presterat ännu ett mycket bra år, med starkt ekonomiskt resultat. Det bästa någonsin – igen! Vår långsiktiga strategi att kombinera människor, teknik och kunskap har visat sig framgångsrik. Vi skapar kundvärde och växer snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vi anses vara ledaren i den globala säkerhetsbranschen.”

”Securitas gedigna kultur, engagerade medarbetare och starka varumärke har bidragit till framgångarna. Under de senaste åren har vi vässat vårt förhållningssätt, engagemang och beslutsamhet avseende vår strategi. Hållbarhet är väl integrerat i våra verksamheter. Jag är övertygad om att detta kommer att säkra långsiktig tillväxt och ge oss en konkurrensfördel.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662, eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 345 000 medarbetare skillnad.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 18.00 CET.

Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden Corp. ID no: 556302–7241 Visiting address: Lindhagensplan 70 Telephone: +46 (0) 10 470 30 00 Facsimile: +46 (0) 10 470 31 22

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.