Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari-mars 2020

Publicerad
07 maj 2020 13:00

JANUARI–MARS 2020

 • Försäljning 28 420 MSEK (26 744)
 • Organisk försäljningstillväxt 2 procent (7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 086 MSEK (1 290)
 • Rörelsemarginal 3,8 procent (4,8)
 • Jämförelsestörande poster –45 MSEK (–20), hänförligt till IS/IT-programmen
 • Vinst per aktie 1,61 SEK (2,08)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 1,70 SEK (2,12)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,4 (2,8)
 • Rörelsens kassaflöde 34 procent (–5)
 • Utdelningsförslag tillbakadraget, ett nytt utdelningsförslag kan komma att övervägas senare i år
 • Betydande påverkan och osäkerhet relaterat till coronapandemin

Koncernchefens kommentarer 
Koncernen levererade en organisk försäljningstillväxt om 2 ­procent (7) i det första kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten gick ned i alla affärssegment på grund av den extraordinära situationen med coronapandemin som började påverka vår verksamhet i början av mars, och ökande under månaden. Vårt affärssegment Security Services Europe har påverkats mest, främst drivet av en snabb nedgång i ­aktivitet inom flygplatssäkerhet.

Säkerhetstjänster klassificeras som väsentliga tjänster i de flesta länder. Vi har snabbt kunnat möta våra kunders behov genom vårt starka utbud av säkerhets­tjänster och vår globala och lokala närvaro. Vi skyddar kritiska verksamheter och leverans­kedjor som behövs för att hantera ­pandemin, till exempel ser vi en ökad aktivitets­nivå på sjukhus och skydd av byggnader. 

Säkerhetslösningar och elektro­nisk säkerhet växte med 10 procent i det första kvartalet till att representera 22 procent av koncernens totala försäljning. Vi prioriterar för närvarande inte förvärv men vi avser att återgå till vår tidigare förvärvsstrategi när situationen normaliseras. 

Rörelsemarginalen under det första kvartalet var 3,8 procent (4,8), en nedgång som härrörde från alla affärssegment men med störst påverkan från Security Services Europe. Pris- och lönebalansen var jämn i det första kvartalet och att behålla den balansen kommer att vara ett fokusområde under 2020. 

Det valutajusterade rörelse­resultatet minskade med 19 procent. Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, ­uppgick till 1,70 SEK (2,12).

Vi levererade ett bra kassaflöde i det första kvartalet och vårt starka fokus på kassaflödet fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment.

Fokus i en utmanande tid
Vi prioriterar fyra områden: hälsa och säkerhet bland våra medarbetare, fortsatt leverans av tjänster till våra kunder, kassa­flöde och kostnadskontroll. 

Securitas ledare och med­­arbetare har visat utomordentlig styrka genom att upprätthålla kontinuerlig verksamhet genom att snabbt mobilisera resurser för att möta kritiska kundbehov. Vi arbetar outtröttligt för att anpassa vårt sätt att arbeta för att minimera riskerna att sprida viruset och att säkerställa skyddsutrustning. För att skydda vår starka finansiella position, har vi vidtagit ett antal åtgärder rörande kassa­flödet. Vi har också slutit avtal om en ny revolverande kredit­facilitet på 5 år, att användas för att ersätta den nuvarande. Vi hanterar kostnader noggrant och ser konti­nuerligt över hur vi ska anpassa verksamheten. 10 000 av våra medarbetare i verksamheten är för närvarande permitterade. 

Vi fortsätter att driva de strate­giska ­omvandlingsprogrammen, trots de för närvarande utmanande omständigheterna. Att driva digitalisering och modernisering är avgörande för att förbättra vår erbjudande och värdeskapande i framtiden.

Vi ser betydande osäkerhet relaterad till coronapandemin framför oss. Vi arbetar med olika scenarier för att säkerställa att vi är för­beredda. Vi kommer att fortsätta att implementera proaktiva åtgärder för att motverka effekterna, och kommer att agera som vi anser nödvändigt.

Vi arbetar nära våra kun­der för att hjälpa dem att åter­starta sina ­verksamheter. Det är essentiellt arbete inte bara för våra kunder utan för många ekonomier, ­människor och samhället i stort. 

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefon­konferens den 7 maj 2020 kl 14.00, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:    + 1 631 913 1422
Sverige:    + 46 8 566 426 51
Storbritannien:    + 44 333 3000 804

Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

 
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
7 maj 2020 kl 16.00    Årsstämma 2020
29 juli 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–juni 2020
3 november 2020, ca kl 13.00    Delårsrapport januari–september 2020

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande lokal och global marknads­närvaro med verksamhet i 56 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsindustrin genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerad och engagerade människor, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, ­förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa våra ­strategi att bli en partner inom säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kund­engagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelse­resultatet

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 torsdagen den 7 maj 2020.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302–7241
www.securitas.com
 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.