Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2018

Publicerad
26 oktober 2018 13:00

JULI–SEPTEMBER 2018
• Försäljning 25 821 MSEK (22 651)
• Organisk försäljningstillväxt 6 procent (5)
• Rörelseresultat före avskrivningar 1 452 MSEK (1 235)
• Rörelsemarginal 5,6 procent (5,5)
• Jämförelsestörande poster –268 MSEK (0)
• Vinst per aktie 2,07 SEK (2,15)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,61 SEK (2,15)

JANUARI–SEPTEMBER 2018
• Försäljning 74 643 MSEK (68 173)
• Organisk försäljningstillväxt 6 procent (4)
• Rörelseresultat före avskrivningar 3 829 MSEK (3 428)
• Rörelsemarginal 5,1 procent (5,0)
• Jämförelsestörande poster –268 MSEK (0)
• Vinst per aktie 6,24 SEK (5,76)
• Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 6,78 SEK (5,76)
• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,12)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Koncernen fortsatte ha starka marknadsförutsättningar och nådde en organisk försäljningstillväxt på 6 procent (4) under de första nio månaderna, trots starkare jämförelsetal i det tredje kvartalet. Vi drar nytta av framgångsrika försäljningsaktiviteter i kombination med ett mycket högt bibehållande av kundkontrakt, och vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt. Vi fortsätter att driva våra strategi att kombinera olika säkerhetstjänster som säkerhetslösningar till våra kunder. Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 22 procent jämfört med de första nio månaderna 2017 och representerade 20 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent (5,0), med förbättringar i både Nordamerika och Iberoamerika, medan Europa gick ned något. Vi har lyckats balansera löneökningar med prisökningar under de första nio månaderna. Vi har gynnsamma makroekonomiska förutsättningar och bristen på arbetskraft börjar bli allt tydligare på många marknader. Denna situation skapar både utmaningar och möjligheter och när vi går in i 2019 fortsätter vi att ha ett starkt fokus på att balansera priser och löner och att erbjuda alternativa lösningar till våra kunder.

Det tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogrammet i Security Services Europe initierades under det tredje kvartalet. Programmet kommer att resultera i en förbättrad effektivitet och inkluderar 13 länder. Omstruktureringskostnader på 268 MSEK redovisades i det tredje kvartalet 2018 som en jämförelsestörande post. Den förväntade återbetalningstiden är cirka 2 år och vissa besparingar kommer att synas i det fjärde kvartalet 2018 men de flesta under 2019.

Vinst per aktie, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, förbättrades med 14 procent. Denna ökning baseras på vår strategiska och kommersiella affärsutveckling och påverkades också positivt av den amerikanska skattereformen.

Under vår kapitalmarknadsdag som ägde rum i Stockholm i september, fick vi träffa många investerare, analytiker samt media och jag fick möjligheten att dela min syn på industrin, vår nuvarande situation och resan som vi har framför oss. Säkerhetsbranschen är en bra bransch att vara i och Securitas har en ledande position på marknaden. Vi har krävande och lojala kunder som tror på vår väg framåt och vi är i en bra position att skapa ökat värde för våra kunder och driva lönsam tillväxt. Vi ska leverera enligt vår vision för 2020 och leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen. Med intelligent säkerhet kommer vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre säkerhetslösningar. Vi kommer att fortsätta att investera och omstrukturera för att driva digitaliseringen och modernisera våra informationssystem och färdigheter. Dessa områden är i fokus i vårt fortsatta arbete.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 oktober 2018 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
7 februari 2019, kl 08.00 Helårsrapport januari–december 2018
6 maj, 2019, ca kl 13.00 Delårsrapport januari–mars 2019
6 maj, 2019, kl 16.00 Årsstämma 2019
31 juli, 2019, ca kl 13.00 Delårsrapport januari–juni 2019
6 november, 2019, kl 08.00 Delårsrapport januari–september 2019

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se
www.securitas.com/investerare/finansiell kalender

OM SECURITAS
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien. Organisationen är platt och decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har mer än 345 000 medarbetare på 56 marknader. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 fredagen den 26 oktober 2018.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.