Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Kv 3 2023 | Januari–september 2023

Publicerad
07 november 2023 13:00

Juli–september 2023

 • Försäljning 40 047 MSEK (36 013)
 • Organisk försäljningstillväxt 8 procent (7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 764 MSEK (2 330)
 • Rörelsemarginal 6,9 procent (6,5)
 • Jämförelsestörande poster –3 673 MSEK (–414), hänförliga till realisationsförlusten från avyttringen av Securitas Argentina om –3 321 MSEK, de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning –3,58 SEK (2,46)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,66 SEK (3,24)*
 • Rörelsens kassaflöde 84 procent (122)
 • Förändring i segmentsrapporteringen – affärsenheten Kritisk infrastruktur inom Securitas North America har flyttats till Övrigt

Januari-september 2023

 • Försäljning 117 707 MSEK (95 146)
 • Organisk försäljningstillväxt 10 procent (6) 
 • Rörelseresultat före avskrivningar 7 564 MSEK (5 542)
 • Rörelsemarginal 6,4 procent (5,8)
 • Jämförelsestörande poster –4 265 MSEK (–774), hänförliga till rea­lisationsförlusten från avyttringen av Securitas Argentina, de tidigare kommunicerade transforma­tionsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 0,13 SEK (6,70)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 7,15 SEK (8,15)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 4,7 (5,8), nettoskuld i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster 3,1 (3,6)**
 • Rörelsens kassaflöde 49 procent (66)

* Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 20.
** Jämförelsetalet är justerat för erhållen likvid från företrädesemissionen i oktober 2022 och inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.


FÖRÄNDRING I SEGMENTSRAPPORTERINGEN
Per det tredje kvartalet 2023 har affärsenheten Kritisk infrastruktur flyttats från affärssegmentet Securitas North America till Övrigt. Jämförelsetal har räknats om och finns på www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/.

Koncernchefens kommentarer 
 
"Stark marginalförbättring driven av teknik och säkerhetslösningar”

Resan mot att höja marginalen fortsatte i det tredje kvartalet då vi redovisade en rörelsemarginal på 6,9 procent (6,5). Alla tre affärssegment bidrog drivet av stark utveckling i verksamheten för teknik och säkerhetslösningar. Att ändra verksamhetsmixen är en nyckelfaktor för att nå våra finansiella mål, och i det tredje kvartalet utgjorde teknik och säkerhetslösningar 53 procent av koncernens rörelseresultat med en rörelsemarginal på 11,5 procent.

Organisk försäljningstillväxt var 8 procent (7) i det tredje kvartalet och valutajusterad försäljningstillväxt i vår verksamhet för teknik och säkerhetslösningar var 7 procent, inklusive effekten från förvärvet av STANLEY Security. Den valutajusterade försäljningstillväxten inom säkerhetstjänster drevs av prisökningar och volymtillväxt inom flygplatsverksamheten men dämpades av avyttringen av Securitas Argentina i juli samt av aktiv hantering av kontraktsportföljen.

Tredje kvartalet markerar ettårsdagen sedan förvärvet av STANLEY Security. Vi genomför integrationen och värdeskapandeprocesserna enligt plan, medan vi är i en kritisk fas avseende integrationsarbetet hänförligt till systemstöd och supporttjänster, som kommer att fortgå kommande kvartal. Majoriteten av målet på kostnadssynergier om 50 MUSD har realiserats, främst i Nordamerika, som planerat. Vi har identifierat ytterligare kostnadssynergier att genomföra under det kommande året, vilket fortsatt kommer hjälpa oss att öka marginalen, om än delvis motverkat av kostnadsökningar från den pågående integrationen av system och supporttjänster. Intresset från kunderna för vårt förbättrade erbjudande är stort och vi har börjat realisera kommersiella synergier, och som ett exempel vann vi nyligen ett betydande flerårigt teknikkontrakt på 40+ MUSD med en befintlig bevakningskund inom den finansiella sektorn. 

Inom säkerhetstjänster har vi stort fokus på att utveckla vårt kunderbjudande, att leverera god kvalitet och förbättra lönsamheten i kundportföljen. Vi ser resultat från dessa insatser inom hela koncernen i det tredje kvartalet. Balansen mellan pris och löner bibehölls under de första nio månaderna 2023 och den generella situationen på arbetsmarknaden lättade något.

Koncernens operativa kassaflöde i det tredje kvartalet var 84 procent (122) av rörelseresultatet och vi fortsatte att minska nettolåneskulden i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster till 3,1. Vi har stort fokus på kassaflödet inom organisationen för att säkerställa ett bra utfall i det fjärde kvartalet.

TRANSFORMATION I LINJE MED VÅR STRATEGI
Ledarskap inom teknik och säkerhetslösningar samt digitala kompetenser är väsentligt för genomförandet av vår strategi. Med STANLEY Security är vi nu nummer två på den globala säkerhetsmarknaden för teknik och vårt kombinerade erbjudande är unikt. Transformationsprogrammen som vi har implementerat i Nordamerika och som nu implementeras i Europa och Ibero-Amerika, förändrar markant våra digitala förutsättningar som företag, och som vi tidigare kommunicerat, räknar vi med att avsluta aktiviteterna kopplade till transformationsprogrammen under 2024. 

Vi fortsätter, som en del av vår strategi, att utvärdera vår affärsmix och närvaro för att ytterligare förstärka vårt arbete och position som det ledande företaget inom teknik och säkerhetslösningar. Som ett resultat av detta avyttrade vi Securitas Argentina under det tredje kvartalet, vilket ger positiva marginal­ och kassaflödeseffekter framgent.

Resultatet i det tredje kvartalet bekräftar att den strategiska transformationen av Securitas är på rätt väg. Vi verkar i en tid av ekonomisk osäkerhet men vårt kunderbjudande är bättre än någonsin och vi är förvissade om att vi skall nå våra mål.


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 november 2023 kl. 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finansdirektör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen. Tillsammans med våra omkring 358 000 medarbetare på 44 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar. 

Koncernens finansiella mål

Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

KALENDER FINANSIELL INFORMATION

7 februari 2024 kl. 8.00
Helårsrapport 
januari–december 2023

7 mars 2024 kl. 14.00
Kapitalmarknadsdag i Stockholm

8 maj 2024 kl. 8.00
Delårsrapport 
januari–mars 2024

8 maj 2024 kl. 16.00
Årsstämma 2024 i Stockholm    

30 juli 2024 cirka kl. 13.00
Delårsrapport
januari–juni 2024

6 november 2024 kl. 8.00
Delårsrapport
januari–september 2024

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se 
www.securitas.com/sv/

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 tisdagen den 7 november 2023.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.