Skip to main content

Securitas styrelse har beslutat att förvärva egna aktier

Styrelsen i Securitas AB (publ) (”Securitas”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. 

Publicerad
03 juni 2021 13:30

Återköpet får inledas den 4 juni 2021 och avslutas senast den 31 augusti 2021 och kommer att förvaltas av Danske Bank som, baserat på den handelsorder som Danske Bank fått av Securitas, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Securitas. 

Återköp får ske av högst 350 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Securitas uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 125 000 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande max 0,13 procent av bolagets utgivna aktier. 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com.

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com
Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010  470 30 20; press@securitas.com
 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.