Skip to main content

Företrädesemission 2022

Styrelsen för Securitas AB (publ) beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, om en nyemission med företrädesrätt för Securitas aktieägare. Syftet med emissionen var att emissionslikviden skulle användas för att återbetala en del av de brygglånefaciliteter som tillhandahållits för förvärvet av STANLEY Security.

Företrädesemissionen i korthet

  • Nyemission om 9 583 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Aktieägare som valde att inte delta i nyemissionen fick sin ägarandel utspädd med upp till 36 procent, men hade möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
  • Teckningsperioden (teckning genom betalning) löpte från och med den 22 september till och med den 11 oktober 2022.
  • Teckningskursen i nyemissionen fastställdes till 46 SEK per aktie.
  • De som på avstämningsdagen den 20 september 2022 var registrerade som aktieägare i Securitas och var berättigade att delta i företrädesemissionen fick teckna fyra (4) nya aktier av serie A för varje sju (7) befintliga aktier av serie A respektive fyra (4) nya aktier av serie B för varje sju (7) befintliga aktier av serie B.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen var den 20 september 2022. Sista dag för handel i Securitas-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen var den 16 september 2022.
  • Handel med teckningsrätter av serie B ägde rum på Nasdaq Stockholm under perioden 22 september–6 oktober 2022.

De fullständiga villkoren för nyemissionen samt information om Securitas redovisas i det prospekt avseende nyemissionen som offentliggjordes den 16 september 2022 (se under rubriken ”Dokument” längre ned).

För mer information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Securitas pressmeddelande daterat den 8 december 2021.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen i huvuddrag

Händelse Datum
Sista dag för handel i Securitas aktier av serie B inklusive rätt att delta i företrädesemissionen 16 september 2022
Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 16 september 2022
Första dag för handel i Securitas aktier av serie B exklusive rätt att delta i företrädesemissionen 19 september 2022
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen 20 september 2022
Handel med teckningsrätter 22 september–6 oktober 2022
Teckningsperiod 22 september–11 oktober 2022
Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen 13 oktober 2022
Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen 14 oktober 2022

Slutligt utfall i företrädesemissionen

Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 206.212.455 aktier, motsvarande cirka 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 2.121.200 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Securitas tillförs genom företrädesemissionen cirka 9.583 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.