Skip to main content

Externrevision

Årsstämman 2024 valde Ernst & Young AB till revisionsbyrå, med auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025.

Huvudansvarig revisor för Securitas, Rickard Andersson, är medlem i FAR. Rickard Anderssons andra revisionsuppdrag är: Elekta AB (publ.), Munters Group AB (publ.) och SSAB AB (publ.).

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt presenterar sina slutsatser från den årliga revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionsutskottet om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden som mottagits för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sin revisionsberättelse och slutsatserna i den.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige samt International Standards on Auditing (ISA).

Revisionsarvoden och ersättningar

Revisionsarvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisningsfrågor och regelefterlevnad inom skatt inklusive deklarationer.

Arvode för revisorns ordinarie revisionsuppdrag uppgick år 2023 till 81 MSEK. För närmare upplysningar om revisionsarvoden, se not 11 och 45 i Securitas AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

För närmare upplysningar om revisionsarvoden, se följande noter i Securitas AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2023:
Not 11
Not 45

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.