Ersättningsutskott 2018

Styrelsen har bildat ett ersättningsutskott som skall behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade imcitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.

Styrelsen har valt Marie Ehrling och Carl Douglas till ledamöter av ersättningskommittén, med Marie Ehrling som ordförande för kommittén, för tiden intill årsstämman 2019.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 2 maj 2018 fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018. Ersättning till VD och koncernchef samt koncernledning i övrigt utgörs av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Den rörliga ersättningen varierar mellan noll och det maximala beloppet enligt följande: för VD och koncernchef är rörlig ersättning maximerad till 60 procent av den fasta årslönen. För koncernledningen i övrigt är den rörliga ersättningen maximerad till 42-200 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen.

Koncernens åtaganden vad gäller rörlig ersättning till koncernledningen under 2018 beräknas vid fullt utfall kunna kosta bolaget maximalt 84 MSEK.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.