Skip to main content

Ersättningsutskott

Styrelsen har bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.

Styrelsen har valt Jan Svensson och Gunilla Fransson till ledamöter av ersättningskommittén, med Jan Svensson som ordförande för kommittén, för tiden intill nästa årsstämma.

För information om ersättningar till styrelsen och koncernledningen, gå till sidan Ersättning till ledande befattningshavare eller se Not 9 på sidan 87 i Årsredovisning 2022.

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.