Revisionsutskott

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande.

Revisionsutskott 2017

Styrelsen har valt Fredrik Cappelen (ordförande), Sofia Schörling Högberg och Anders Böös till ledamöter av revisionsutskottet för perioden till och med årsstämman 2018. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning för 2017.

Revisionsutskottets arbete 2016

Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2016. För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året klicka här för att se illustration på sidan 30 i Årsredovisning 2016.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält