Skip to main content

Revisionsutskott 2021

Styrelsen har valt Fredrik Cappelen (ordförande), Ingrid Bonde och Johan Menckel till ledamöter av revisionsutskottet för perioden till och med nästa årsstämma. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter för 2021 är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande.

Revisionsutskottets arbete 2020

Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2020. För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året klicka här för att se illustration på sidan 49 i Årsredovisning 2020.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.