Extra bolagsstämma 2020

Den extra bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 9 december 2020.

För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning. Aktieägare kommer därmed inte att kunna närvara fysiskt, varken personligen eller genom ombud. Securitas välkomnar i stället aktieägarna att delta i den extra bolagsstämman genom att rösta i förväg på det sätt som beskrivs nedan och i kallelsen.

Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 1 december 2020,

dels senast tisdagen den 8 december 2020 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Bolagsstämmoaktieboken med avstämningsdagen tisdagen den 1 december 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast torsdagen den 3 december 2020.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

  • För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt nedan.
  • Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas (i) per post till Securitas AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm; eller (ii) per e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu.
  • Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
  • Poströsten (komplett formulär/elektronisk röst) måste vara Euroclear tillhanda senast tisdagen den 8 december 2020.
  • Ytterligare villkor och anvisningar finns i formuläret för poströstning samt på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För eventuella frågor om poströstningsförfarandet, kontakta Euroclear Sweden AB, telefon 08 402 90 63 (måndag–fredag kl. 9.00-16.00).  

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.