Skip to main content

Åtaganden, index och ratings

Securitas stödjer FNs Global Compact och vi är inkluderade I flera index och ratings.

Åtaganden

UN Global Compact

Securitas undertecknade FNs Global Compact 2015.

Genom att införliva Global Compacts tio principer i våra strategier, policyer och rutiner samt fokusera på en kultur av ärlighet bidrar vi till att skydda både människor och miljön. Principerna bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna ur FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Science Based Targets Initiative

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, Världsnaturfonden och FNs Global Compact. Miljömål baserade på forskning förser företag med tydliga riktlinjer för hur utsläpp ska minskas i linje med Parisavtalet, det vill säga insatser för att begränsa en ökning av temperaturen till 1,5 grader över förindustriella nivåer. 

I december 2023 kunde vi meddela att vi är det första globala säkerhetsföretaget som har validerats av Science Based Target initiative (SBTi). Vi har engagerat hela värdekedjan, inklusive kunder och leverantörer, och har tagit ett samlat grepp för att hantera klimatförändringarna. Även om våra utsläpp är begränsade tar vi som företag fullt ansvar för vår miljöpåverkan.

Vi åtar oss att minska de totala utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 med 42% fram till 2030, med 2022 som basår. Detta ambitiösa mål överensstämmer med det 1,5-gradersmål som fastställts av Parisavtalet och som stöds av Science Based Target-initiativet.

International Security Ligue

International Security Ligue är en av säkerhetsbranschens centrala institutioner.

International Security Ligue är en organisation bestående av privata säkerhetsföretag i världen och finns representerad i alla världsdelar där medlemsföretagen kan utbyta idéer och erfarenheter.

Organisationen spelar en viktig roll i att definiera, etablera och hålla en hög etisk och yrkesmässig standard inom den globala, privata säkerhetsbranschen, till exempel genom att sträva efter att utveckla och införa regleringar för att öka professionaliseringen och kvaliteten på de tjänster som erbjuds på säkerhetsmarknaden.

Som medlem i organisationen har Securitas antagit och undertecknat Ligues uppförande- och etikkod, the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden, ger ett enhetligt synsätt och ramverk för uppförande och etik.

Index

  • Upright Net Impact
  • FTSE4Good
  • STOXX Global ESG Leaders

Ratings

  • MSCI
  • Sustainalytics
  • EcoVadis
  • CDP
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.